Tabela składników - funkcje

Wstęp

W tabeli składników używa się formuł, w których można stosować funkcje, opisane w kolejnych podrozdziałach.

Funkcja ma postać
nazwa_funkcji(par1;par2;...)
Gdzie "par1;par2;..." są parametrami funkcji. Parametry separowane są średnikami, ponieważ przecinek, zwykle stosowany w takich sytuacjach, używany jest w liczbach do separowania części dziesiętnej.

Parametrem funkcji może formuła, czyli w szczególności funkcja, której parametrem może być kolejna funkcja itd. Nie ma tu ograniczenia ilości zagnieżdżeń.

Jeżeli parametrem funkcji jest numer składnika, sprawdź w opisie funkcji, jak należy go podać.

 • Tradycyjnie podaje się go w nawiasach kwadratowych.
 • Czasami podaje się sam numer.
 • Kilka funkcji wymaga podania go w apostrofach.
 • W niektórych podaje się formułę, która go wylicza.

Arytmetyczne i warunkowe

ZUS

ILDniCh(typ)
Zwraca ilość dni chorobowych zadanego typu:
 • 1 - wszystkie,
 • 2 - 313,314,
 • 3 - 321,322,
 • 4 - 331,
 • 5 - 312.
Bada miesiąc określony przez "Lista płac za okres od...".

PPK(par1;par2;par3)
Zwraca kwoty lub stawki składek PPK,
 • par1 1-uczestnika 2-pracodawcy,
 • par2 1-podstawową 2-dodatkową
 • par3 1-składkę 2-stawkę.

PrzekroczenieProguZUS(0)
a Zwraca 2, jeśli przekroczony został próg naliczania składek emerytalnej i rentowej lub 0, w przeciwnym wypadku. Parametr na razie nie jest używany.

SkladkaZUS(par)
Zależnie od "par" zwraca składkę ZUS:
 • 1 - emerytalną,
 • 2 - rentową,
 • 3 - chorobową,
 • 4 - emerytalną firm.,
 • 5 - rentową firm.,
 • 6 - wypadkową,
 • 7 - FP,
 • 8 - FGŚP.
Stawki patrz "Ustawienia/Parametry", zakładka "Składki ZUS".

StawkaChorob([810])
 • [810] - ilość dni chorobowych
Zwraca
stawkę chorobowego wyliczoną danemu pracownikowi na dzień wypłaty. Składnik [810] - ilość dni chorobowych, podaje się tylko po to, aby komputer nie tracił czasu na liczenie stawki chorobowego, jeśli pracownik nie ma dni chorobowych.

SumujPdstZUS(par)
Sumuje podstawy ZUS z poprzednich list płac (decyduje data wypłaty i Lp)
 • par=1 - od początku roku,
 • par=2 - od początku m-ca.

ZmnChorob2(kwota;metoda)
Nieużywana - zastąpiona przez "Zmniejsz".
Zwraca "kwotę" pomniejszoną o
zaokr(kwota/30,0.01)*dnChorob
metoda=1 obecnie nieużywana.

Zmniejsz(zmn;ilg;normag;ild;normad)
Zwraca "zmn" pomniejszoną o
zaokr(zmn/normag,0.01)*ilg-zaokr(zmn/normad,0.01)*ild
Gdzie:
 • zmn - wartość zmniejszana,
 • ilg - ilość godzin pomniejszających,
 • normag - norma godzin (domyślnie 168),
 • ild - ilość dni pomniejszających,
 • normad - norma dni (domyślnie 30).

Zdrowotne(par1;par2;par3;par4)
Kolejne parametry oznaczają:
 • 1,2,3 zwraca zdrowotne odp: 9%, 7.75%, 1.25%,
 • nr składnika z podatkiem,
 • nr składnika ze zdrowotną 9%,
 • nr składnika ze zdrowotną 7,75%.
Numery składników podaje się bez nawiasów kwadratowych. Stawki patrz "Ustawienia/Parametry", zakładka "Składki ZUS". Do wyliczeń bierze sumę podstaw z listy bieżącej i wszystkich poprzednich z danego miesiąca. Koryguje składkę tak, aby nie przekraczała kwoty podatku. Na koniec odejmuje składki zdrowotne z poprzednich list danego miesiąca.
Polski Ład - dla 1 i 2 zwraca zdrowotne 9%; dla 3 zwraca zero; dla osób mało zarabiających, skladkę zdrowotną obniża do poziomu podatku liczonego jak w roku 2021.

Podatek

LiczPodatek(metoda)
Zwraca
podatek wstępny, czyli przed zastosowaniem ulgi dla młodych i przed dodaniem podatku z wypłat ZUS. (patrz funkcja "Ulga26"). Parametr "metoda" nie jest obecnie używany.

PodatekZFS(lista;par)
Zwraca podatek (lub podstawę) wyliczony od wypłat z ZFŚS. Parametrem "lista" przekazujesz listę numerów (Lp) składników zawierających wypłaty z ZFŚS (oddzielone przecinkami i bez nawiasów kwadratowych). Par=0 zwraca podatek, par=1 zwraca podstawę podatku.

SumujPdstPdt(par)
Zwraca podstawy do podatku pomniejszone o koszty, zsumowane z poprzednich list płac danego roku (decyduje data wypłaty i Lp). Parametr "par" nie jest obecnie używany.

Ulga26(podatek)
Zwraca podatek do zapłaty. Przez parametr "podatek" przekazuje się podatek wyliczony funkcją "LiczPodatek". Zeruje podatek, jeśli: Na końcu zawsze dodaje podatek z wypłat z ZUS.

Urlop

ILGodzUrlop(par)
Zwraca ilość godzin wykorzystanego urlopu w okresie "lista płac za okres od-do". par=0 na razie nieużywane.

StawkaUrlop(par)
Zwraca
stawkę godzinową za urlop. par=0 na razie nieużywane.

ZmnUrlop(dni)
Obecnie nie używana (patrz ZmnUrlop2). Zwraca współczynnik zmniejszenia wynagrodzenia zasadniczego w związku z urlopem bezpłatnym:
1 - ilość dni urlopu bezpłatnego / dni
 • dni>0 - zadana parametrem ilość dni w miesiącu,
 • dni=0 - ilość dni w miesiącu (lista płac za okres od...) wg kalendarza,
 • ilość dni urlopu bezpłatnego zawiera składnik określony parametrach.

ZmnUrlop2(kwota,dni)
Zwraca "kwotę" pomniejszoną w związku z urlopem bezpłatnym, współczynnikiem:
1 - ilość dni urlopu bezpłatnego / dni
 • dni>0 - zadana parametrem ilość dni w miesiącu,
 • dni=0 - ilość dni w miesiącu (lista płac za okres od...) wg kalendarza,
 • ilość dni urlopu bezpłatnego zawiera składnik określony parametrach.ECP (ewidencja czasu pracy)

DajECP('s3')
 • s3 - symbol z tabeli ECP/Symbole w programie KADRY
Zwraca ilość godzin z ECP, z zadanym symbolem, w okresie jak wypłata "za okres od-do".

Inne

ProcentWyslugi(latOd;latDo;procent;metoda)
Zwraca procent wysługi, odp. do ilości lat pracy, wyliczonym na dzień "wypłata za okres od...".
 • latOd - zerowy procent wysługi, jeśli lat pracy mniej od "latOd".
 • latDo - maksymalna ilość lat pracy brana do wyliczeń.
 • procent - procent wysługi za każdy rok pracy.
 • metoda=1 lub 2 - wylicza procent wysługi = lat pracy * procent, gdzie lata pracy ograniczone są przez "latOd" i "latDo".
  metoda=3 - dla Straży Pożarnej. Dla wyliczonej ilości lat pracy, funkcja zwraca sztywno określony procent wysługi (latOd, latDo, procent - nie mają znaczenia):
  • lat 0-1 - procent 0,
  • lat 2-20 - lat pracy,
  • lat 21 - procent 20,
  • lat 22-23 - procent 22,
  • lat 24-25 - procent 24,
  • lat 26-27 - procent 26,
  • lat 28-29 - procent 28,
  • lat 30-31 - procent 30,
  • lat 32-34 - procent 32,
  • powyżej 35 - procent 35.

Rodzaj(rodzaj;wyr1;wyr2)
 • rodzaj - 0-lista zwykła 1-lista dodatkowa
 • wyr1,wyr2 - wyrażenia
Jeżli lista płac jest zadanego rodzaju, zwróci wartość wyrażenia "wyr1". W przeciwnym wypadku zwróci wartość wyrażenia "wyr2".

SumujSkl(nrSkl;mcOd;mcDo;par)
Sumuje składnik NrSkl w okresie mcOd-mcDo. Gdzie:
 • nrSkl - nr składnika (bez nawiasów kwadratowych).
 • mcOd,mcDo - nr miesiąca podawany wg poniższych zasad:
  • 0 - oznacza miesiąc bieżący (miesiąc daty wypłaty). Miesiąc bieżacy, w odróżnieniu pozostałych miesięcy sumowany jest od początku miesiąca do dnia poprzedzającego dzień wypłaty.
  • 1,2..12 - Styczeń, luty .. grudzień. Bierze pod uwagę tylko miesiące poprzedzające bieżący miesiąc i tylko z tego roku.
  • -1,-2..-12 - w tył od miesiąca bieżącego, maksymaknie 12.
 • par=0 - na razie nieużywane.
Przykłady kodowania okresów mcOd;mcDo :
 • 1;0 - od początku roku do miesiąca bieżącego.
 • 0;0 - tylko miesiąc bieżący.
 • 1;-1 - od początku roku do miesiąca poprzedzającego miesiąc bieżący.
 • -3;-1 - trzy miesiące poprzedzające miesiąc bieżący.
 • 2;7 - od lutego do lipca, ale jeśli bieżący jest maj, policzy jak dla 2;0.

SumujSklPr(nrSkl)
sumuje składnik NrSkl w roku poprzedzającym datę wypaty. Używana do wyliczania 13-tki. Przykłady użycia:
 • FRZ([910];0;SumujSklPR([001a])+SumujSklPR([002b]))
 • FRZ([910];0;SumujSklPR([201])

WiekPracownika(par)
Na podstawie daty urodzenia zwraca wiek pracownika. Zależnie od "par", wylicza ilość lat skończonych na ostatni dzień
 • 1 - m-ca poprzedzającego dzień wypłaty,
 • 2 - roku poprzedzającego dzień wypłaty.

WymiarPracy(par)
Zwraca dane dotyczące wymiaru czasu pracy, zależnie od par:
 • 1 - licznik,
 • 2 - mianownik,
 • 3 - licznik/mianownik,
 • 4 - mianownik/licznik.

Wycofywane z użycia

Podatek(podatek;zdrowotna)
Przed "Nowym ładem" zwracał podatek po odjęciu zdrowotnego. Obecnie tylko zwraca "podatek" przekazany z funkcji "LiczPodatek", a parametr "zdrowotne" nie ma znaczenia. Nie jest to jeszcze podatek do zapłaty (patrz funkcja "Ulga26").
(Uwaga!! W Polskim Ładzie nie ma zastosowania.)

PodstawaZUS2(0)
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "SumujPdstZUS".)

PodstawaZUS3(par)
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "SumujPdstZUS".)

SkladkaZdrowotna(par)
Wylicza składki ubezpieczenia zdrowotne wg stawek podanych w "Ustawienia/Parametry", zakładka "Składki ZUS":
 • 1 - całkowitą (9%),
 • 2 - zmniejszającą podatek (7,75%).
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

UbezpZdrowotne(podatek;zdrowotne)
Zwraca składkę "zdrowotne", ale nie większe niż "podatek".
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

UbezpZdrowotne1(podatek;zdrowotne1;zdrowotne2)
Kolejne parametry oznaczają:
 • zdrowotne1 - ubezpieczenie zdrowotne 7,75
 • zdrowotne2 - ubezpieczenie zdrowotne 1,25
Zwraca zdrowotne 7,75 zmniejszone tak, aby suma zdrowotnego 7,75 i zdrowotnego 1,25 nie była większa od podatku, z tym że w pierwszej kolejności zmniejsza zdrowotne 1,25.
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

UbezpZdrowotne2(podatek;zdrowotna1;zdrowotna2)
Kolejne parametry oznaczają:
 • zdrowotne1 - ubezpieczenie zdrowotne 7,75
 • zdrowotne2 - ubezpieczenie zdrowotne 1,25
Zwraca zdrowotne 1,25 zmniejszone tak, aby suma zdrowotnego 7,75 i zdrowotnego 1,25 nie była większa od podatku, z tym że w pierwszej kolejności zmniejsza zdrowotne 1,25.
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

UbezpZdrowotne3('podatek';'zdrowotna1';'zdrowotna2')
Jak "UbezpZdrowotne1", ale uwzględnia podatek i zdrowotne z poprzednich wypłat w danym m-cu. W parametrach podaje się numery składników w apostrofach, czyli zamiast wyrażenia wyliczanego np. [204] podaje się '204'. Program wyliczy wartość składnika [204] ale dodatkowo ustali jego nrk i wyciągnie dane z poprzednich wypłat.
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

UbezpZdrowotne4('podatek';'zdrowotna1';'zdrowotna2')
Jak UbezpZdrowotne3, z tym że zwraca ubezp.zdr.1,25
(Uwaga!! Zastąpiona przez funkcję "Zdrowotne".)

ZmnChorob(metoda)
Nieużywana - zastąpiona przez "Zmniejsz".