Stawka chorobowego

Podstawa chorobowego

Jeżeli pracownik chorował, wypłatę za dni choroby wylicza się mnożąc ilość dni choroby przez stawkę chorobowego, nazywaną tutaj w skrócie "s.ch.". Na tej stronie zebrane są wszystkie zagadnienia związane ze s.ch..

W najprostszym przypadku s.ch. liczona jest jako suma podstaw chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty, pomnożona przez współczynnik zmniejszający i podzielona przez 12 i przez 30. Jest jednak wiele sytuacji, które nieco komplikują wyliczenie. Opiszemy je dalej.

Podstawa chorobowego to suma wybranych składników płacy. W tabeli składników można zobaczyć i ustawić, które składniki wchodzą do podstawy chorobowego (patrz obrazek poniżej).

obraz

Parametry

obraz

Przy liczeniu s.ch. program używa parametrów z zakładki "chorobowe".

Program bada zadaną w polu (1.) ilość miesięcy (najczęściej 12) poprzedzających miesiąc, w którym jest wypłacana aktualnie liczona wypłata.

W efekcie ilość miesięcy może być mniejsza, ponieważ nie bierze się pod uwagę:

Wyliczanie s.ch. składa się w uproszczeniu z następujących czynności:

 1. Sumuje podstawy do chorobowego zapisane w składniku płac (2.). Dodaje także ostatnią 13-tkę, której daty "od-do" obejmują datę wypłaty.
 2. Następnie otrzymaną kwotę mnoży przez współczynnik zmniejszający (4.). Dla lepiej zarabiających współczynnik zmniejszający wylicza się w specjalny sposób.
 3. Dzieli w/w kwotę przez odpowiednią ilość miesięcy i dni, przy czym 13-tkę zawsze dzieli się przez 12.

Zależnie od wybranej metody (9.):

 1. Czynności A) B) C) wykonuje się osobno dla każdej listy wypłat i sumuje otrzymane kwoty.
 2. Czynności A) B) wykonuje się dla każdej listy wypłat, sumuje otrzymane kwoty i dzieli sumę przez ilość dni (C).

Ilość dni przyjmuje się 30. Dla metody "0" można ją zmienić wpisując w pole (5.) ilość inną niż 360.

Wyliczoną s.ch. program zapisuje na liście płac jako składnik (6.). Jeżeli s.ch. była liczona w ostatnich miesiącach, gdzie ilość miesięcy określa pole (7.), program nie nalicza jej ponownie. Przyjmuje wartość taką jak ostatnio wyliczona.

Operacja "Wydruk/Stawka chorobowego"

obraz

Jest to operacja pokazująca sposób wyliczania s.ch.(13) dla wybranego pracownika na zadany dzień.

Przy uruchamianiu operacji program podkłada w pola (6) daty z aktualnie wybranej listy płac i wylicza s.ch. dla aktualnie wybranego pracownika.

Daty (6) możesz zmienić i wcisnąć przycisk "przelicz (z list płac)" (7).

W razie potrzeby możesz ustawić znacznik (9), wpisać bezpośrednio do tabeli (10) inne wartości i wcisnąć (8) "przelicz (tylko tabelkę)".

Decydujące znaczenie ma zawartość kolumny "Uwzględnić" (11):

 • 1-uwzględnić w wyliczaniu,
 • 0-nie uwzględniać w wyliczaniu
 • 2-uwzględnić bez przeliczania (stawka wyliczona w poprzednich m-cach) - wszystkie pozostałe powinny mieć wartość 0.
 • 3-uwzględnić bez przeliczania (z innych powodów).

Zwróć uwagę na "metodę" (12).

 1. Dla każdej listy wypłat wyliczana jest zawartość kolumny (14)=(15)*(4)*(5)*(16)/ilość dni. S.ch. jest podsumowaniem kolumny (14).
 2. Dla każdej listy wypłat wyliczane jest (15)*(4)*(5)*(16), sumowane i dzielone przez ilość dni.

"13-tka"

Jest to tak zwana lista specjalna. Od zwykłych list płac różni się tym, że w składniku (3.) (patrz obrazek w rozdziale "Parametry"), ma wpisaną liczbę różną od zera.

Daty "za okres od-do" należy rozumieć jako okres, w którym 13-tka wpływa na s.ch., przy czym jeżeli jest więcej takich 13-tek, pod uwagę brana jest tylko ostatnia, dlatego daty te ustawia się następująco:

 • od - początek okresu wpływania na s.ch.,
 • do - dowolna data z odległej przyszłości.

Jeżeli wiadomo, że w danym roku nie będzie 13-tki, datę "do" ostatniej 13-tki należy ustawić tak, aby wskazywała koniec okresu oddziaływania na s.ch.

Okres chorobowy "uwzględnić w następnym miesiącu"

Normalnie s.ch. wyznaczana jest na podstawie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wypłaca się aktualnie liczoną wypłatę. Jeżeli jednak pracownik miał w poprzednim miesiącu okres chorobowy z zaznaczeniem "uwzględnić w następnym miesiącu", cały ten 12-to miesiesięczny okres przesuwa się o jeden miesiąc do tyłu.

Współczynnik zmniejszający dla wysokich zarobków

obraz

Jeżeli podstawy ZUS zsumowane od początku roku (1)+(2) przekroczą próg (3), współczynnik zmniejszający podstawę chorobowego wylicza się wzorem:

1 - s / p


gdzie:
 • s - składki ZUS w danym m-cu
 • p - podstawa ZUS w danym m-cu