Stawka chorobowego

Podstawa chorobowego

Jeżeli pracownik chorował, wypłatę za dni choroby wylicza się, mnożąc ilość dni choroby przez stawkę chorobowego, nazywaną tutaj w skrócie "s.ch.".

W najprostszym przypadku s.ch. liczona jest jako suma podstaw chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty, pomnożona przez współczynnik zmniejszający i podzielona przez 12 i przez 30. Jest jednak wiele sytuacji, które komplikują to wyliczenie.


obraz

Podstawa chorobowego to suma wybranych składników płacy.

W tabeli składników można zobaczyć i ustawić, które składniki wchodzą do podstawy chorobowego (patrz obrazek obok).

Parametry

obraz

Przy liczeniu s.ch. program używa parametrów z zakładki "chorobowe".

Parametr (1.) określa ilość miesięcy poprzedzających wypłatę, z których należy zsumować podstawy do chorobowego. Najczęściej jest to 12 miesięcy.

W końcowym efekcie, ilość miesięcy może być mniejsza, ponieważ nie bierze się pod uwagę:

 • miesięcy, w których ilość dni chorobowego, zapisana w składniku płac (8.), była większa od 15,
 • wypłat przed datą zatrudnienia (takie sytuacje mogą mieć miejsce u pracowników sezonowych).
 • Jeśli w zakładce "Staż" wpisano okres z zaznaczeniem "początkowy dla stawki chorob", nie bierze pod uwagę wypłat poprzedzających ten okres, ale jeśli okres ten zaczyna się po 14 dniu miesiąca, będzie ignorowany także cały ten miesiąc.

Jeżeli, w związku z w/w ograniczeniami, nie ma co badać, analizuje się listy płac z bieżącego miesiąca.

Wyliczanie s.ch. składa się w uproszczeniu z następujących czynności:

 1. Sumuje podstawy do chorobowego zapisane w składniku płac (2.).
 2. Dodaje także odpowiednią część 13-tki, której daty "od-do" obejmują datę wypłaty. Jeśli jest takich kilka, wybiera ostatnią.
 3. Następnie otrzymaną kwotę mnoży przez współczynnik zmniejszający (4.). Dla lepiej zarabiających współczynnik zmniejszający wylicza się w specjalny sposób.
 4. Dzieli w/w kwotę przez odpowiednią ilość miesięcy i dni.

Zależnie od wybranej metody (9.):

 1. Czynności A) B) C) wykonuje się osobno dla każdej listy wypłat i sumuje otrzymane kwoty.
 2. Czynności A) B) wykonuje się dla każdej listy wypłat, sumuje otrzymane kwoty i dzieli sumę przez ilość dni (C).

Ilość dni przyjmuje się 30. Dla metody "0" można ją zmienić, wpisując w pole (5.) ilość inną niż 360.

Wyliczoną s.ch. program zapisuje na liście płac jako składnik (6.). Jeżeli s.ch. była liczona w ostatnich miesiącach, gdzie ilość miesięcy określa pole (7.), program nie nalicza jej ponownie - przyjmuje wartość taką, jak ostatnio wyliczona.

Operacja "Wydruk/Stawka chorobowego"

obraz

Jest to operacja pokazująca sposób wyliczania s.ch. (13) dla wybranego pracownika na zadany dzień.

Przy uruchamianiu operacji, program podkłada w pola (6) daty z aktualnie wybranej listy płac i wylicza s.ch. dla aktualnie wybranego pracownika.

Daty (6) możesz zmienić i wcisnąć przycisk "przelicz (z list płac)" (7).

W razie potrzeby możesz ustawić znacznik (9), wpisać bezpośrednio do tabeli (10) inne wartości i wcisnąć (8) "przelicz (tylko tabelkę)".

Decydujące znaczenie ma zawartość kolumny "Uwzględnić" (11):

 • 1-uwzględnić w wyliczaniu,
 • 0-nie uwzględniać w wyliczaniu
 • 2-uwzględnić bez przeliczania (stawka wyliczona w poprzednich m-cach) - wszystkie pozostałe powinny mieć wartość 0.
 • 3-uwzględnić bez przeliczania (z innych powodów).

Zwróć uwagę na "metodę" (12).

 1. Dla każdej listy wypłat wyliczana jest zawartość kolumny (14)=(15)*(4)*(5)*(16)*(17)/ilość dni. S.ch. jest podsumowaniem kolumny (14).
 2. Dla każdej listy wypłat wyliczane jest (15)*(4)*(5)*(16)*(17), sumowane i dzielone przez ilość dni.

"13-tka"

Jest to tak zwana lista specjalna. Od zwykłych list płac różni się tym, że w składniku (3.) (patrz obrazek w rozdziale "Parametry"), ma wpisaną liczbę różną od zera (przeważnie 12).

Daty "za okres od-do", na liście płac 13-tki, należy rozumieć jako okres, w którym wpływa ona na s.ch., przy czym jeżeli jest więcej takich 13-tek, pod uwagę brana jest tylko ostatnia, dlatego daty te ustawia się następująco:

 • od - początek okresu wpływania na s.ch.,
 • do - dowolna data z odległej przyszłości.

Jeżeli wiadomo, że w danym roku nie będzie 13-tki, datę "do" ostatniej 13-tki należy ustawić tak, aby wskazywała koniec okresu oddziaływania na s.ch.

Do podstawy chorobowego brana jest część 13-tki, wynikająca ze stosunku aktualnego wymiaru czasu pracy do uśrednionego wymiaru czasu pracy w roku poprzedzającym datę wypłaty (17). W tym celu bada zapisy w danych kadrowych, w zakładce "staż".Okres chorobowy "uwzględnić w następnym miesiącu"

Zwykle s.ch. wyznaczana jest na podstawie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc daty wypłaty. Jeśli jednak pracownik miał w poprzednim miesiącu okres chorobowy ze znacznikiem "uwzględnić w następnym miesiącu", badany 12 miesięczny okres przesuwa się o jeden miesiąc do tyłu.

Współczynnik zmniejszający dla wysokich zarobków

obraz

Jeżeli podstawy ZUS zsumowane od początku roku (1)+(2) przekroczą próg (3), współczynnik zmniejszający podstawę chorobowego wylicza się wzorem:

1 - s / p


gdzie:
 • s - składki ZUS w danym m-cu
 • p - podstawa ZUS w danym m-cu