Stawka chorobowego

Podstawa chorobowego

Jeżeli pracownik chorował, wypłatę za dni choroby wylicza się mnożąc ilość dni choroby przez stawkę chorobowego (w skrócie s.ch.).Na tej stronie zebrane są wszystkie zagadnienia związane ze s.ch..

S.ch. liczona jest jako suma podstaw chorobowego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty, pomnożona przez współczynnik zmniejszający i podzielona przez odpowiednią ilość dni.

Podstawa chorobowego to suma wybranych składników płacy. W "Ustawienia" => "Tabela składników" można zobaczyć i ustawić, które składniki wchodzą do podstawy chorobowego (patrz obrazek poniżej).

obraz

Parametry

obraz

Przy liczeniu s.ch. program używa wielu parametrów dostępnych w "Ustawienia" => "Parametry" zakładka "chorobowe".

Bada zadaną w polu (1.) ilość miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym jest wypłacana aktualnie liczona wypłata, ale nie bierze pod uwagę miesięcy przed datą zatrudnienia (takie sytuacje mogą mieć miejsce u pracowników sezonowych).

Sumuje podstawy do chorobowego zapisane w składniku płac (2.).

Dodaje także odpowiednią część 13-tki. Są to listy wypłat, które w składniku (3.) mają wpisaną liczbę różną od zera. Więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale "13-tka".

Następnie otrzymaną kwotę mnoży przez współczynnik zmniejszający (4.). Dla lepiej zarabiającycj współczynnik zmniejszający wylicza się w specjalny sposób.

Zależnie od wybranej metody (9.), otrzymaną kwotę dzieli przez odpowiednią ilość dni i zaokrągla.

Jeżeli wybrano metodę "0", ilość dni wylicza dzieląc ilość dni podaną w polu (5.) przez ilość miesięcy.

Jeżeli wybrano metodę "1", ilość dni wylicza mnożąc ilość miesięcy przez 30.

Ilość miesięcy, najczęściej równa 12 (1.), może być mniejsza w przypadku nowych pracowników. Program nie bierze także pod uwagę miesięcy, w których ilość dni chorobowego (8.) była większa od 15, oraz miesięcy przed datą zatrudnienia (takie sytuacje mogą mieć miejsce u pracowników sezonowych).

Wyliczoną s.ch. zapisuje na liście płac jako składnik (6.). Jeżeli s.ch. była liczona w ostatnich miesiącach, gdzie ilość miesięcy określa pole (7.), program nie nalicza jej ponownie. Przyjmuje wartość taką jak ostatnio wyliczona.

Operacja "Wydruk/Stawka chorobowego"

obraz

Jest to operacja pokazująca sposób wyliczania s.ch. dla wybranego pracownika na zadany dzień.

Przy uruchamianiu operacji program podkłada w pola (6) daty z aktualnie wybranej listy płac i wylicza s.ch. dla aktualnie wybranego pracownika.

Daty (6) możesz zmienić i wcisnąć przycisk "przelicz (z list płac)" (7).

W razie potrzeby możesz ustawić znacznik (9), wpisać bezpośrednio do tabeli (10) inne wartości i wcisnąć (8) "przelicz (tylko tabelkę)".

Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce "opis" w/w operacji.

"13-tka"

Jest to tak zwana lista specjalna. Od zwykłych list płac różni się tym, że w składniku (3.) (patrz obrazek w rozdziale "Parametry"), ma wpisaną liczbę różną od zera. Kiedyś wpisywało sie tu ilość miesięcy, których dotyczy 13-tka (przeważnie 12), obecnie nie jest to potrzebne - wystarczy wpisać liczbę większą od zera.

W listach specjalnych daty "za okres od-do" należy rozumieć jako okres, w którym wypłata wpływa na stawkę chorobowego. Daty te powinny być ustawione w następujący sposób:

  • od - miesiąca, w którym była wypłata 13-tki,
  • do - miesiąca poprzedzający wypłatę następnej 13-tki lub dowolna, odległa w przyszłości data, jeżeli nie wiadomo kiedy będzie następna 13-tka.

Jeżeli datę "do" ustawiono jako dowolną, odległą w przyszłości datę, należy ją odpowiednio poprawić przy nanoszeniu kolejnej 13-tki.

Do stawki chorobowego brana jest tylko część 13-tki, wynikająca z proporcji u1/12, gdzie u1 - ilość miesięcy we wspomnianym wyżej okresie "od-do", zazębiających się z miesiącami branymi pod uwagę przy liczeniu stawki chorobowego.

W "Wydruk/Stawka chorobowego" 13-tka ma w kolumnie (5) zawsze 12, natomiast w kolumnie (4) też przeważnie powinno być 12, zależy to od zazębiania się okresu "lista płac za okres od-do" i analizowanego okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wypłaty,

Okres chorobowy "uwzględnić w następnym miesiącu"

Normalnie s.ch. wyznaczana jest na podstawie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wypłaca się aktualnie liczoną wypłatę. Jeżeli jednak pracownik miał w poprzednim miesiącu okres chorobowy z zaznaczeniem "uwzględnić w następnym miesiącu", cały ten 12-to miesiesięczny okres przesuwa się o jeden miesiąc do tyłu.

Współczynnik zmniejszający dla wysokich zarobków

obraz

Jeżeli podstawy ZUS zsumowane od początku roku (1)+(2) przekroczą próg (3), współczynnik zmniejszający podstawę chorobowego wylicza się wzorem:

1 - s / p


gdzie:
  • s - składki ZUS w danym m-cu
  • p - podstawa ZUS w danym m-cu