Data zatrudnienia, zwolnienia, okresy stażowe

Na tej stronie zebrane są wszystkie zagadnienia związane ze stażem pracy.

Data zatrudnienia

obraz

Datę zatrudnienia możemy zobaczyć/edytować klikając w głównym okienku przycisk "dane kadrowe" i wybierając zakładkę "Zatrudnienie".

Data zatrudnienia używana jest w wielu obliczeniach, wykazach i zestawieniach.

Datę zatrudnienia wpisuje się w momencie zakładania kartoteki pracownika.

W przypadku pracownika okresowego, zatrudnionego w okresach, między którymi jest przerwa (patrz zakładka "staż"), wpisuje się datę początkową ostatniego okresu.

Data zwolnienia

obraz

Datę zwolnienia wpisuje się gdy pracownik zwalnia się z pracy.

Datę zwolnienia możemy zobaczyć/edytować klikając w głównym okienku przycisk "dane kadrowe" i wybierając zakładkę "Zatrudnienie".

Zakładka "Staż"

obraz

W zakładce "staż" możesz zapisywać okresy pracy na różnych stanowiskach lub z różnym wynagrodzeniem.


obraz

Do dopisywania/poprawiania okresów służy okienko edycyjne, pokazane na obrazku obok.

Panel (1) pojawia się tylko przy dopisywaniu i ułatwia dopisane urlopu bezpłatnego.

Opcję (7) zaznacz, jeżeli ma to być okres początkowy przy liczeniu stawki chorobowego.

W panelu (2) wpisujesz daty "od - do" okresu.

Pole "współczynnik" (3) określa w jakiej części dany okres zaliczyć do stażu. Przeważnie wpisujesz "1", w szczególnych przypadkach liczbę mniejszą od 1, jeżeli okres wlicza się do stażu częściowo. Wpisujesz zero, gdy okres nie wlicza się do stażu.

W polu (4) można podać wynagrodzenie w danym okresie.

W polu (5) możesz wpisać symbol (np. n - okres nauczycielski), który następnie można użyć w operacji "Wydruki/Okresy stażowe" do wyliczenia stażu dla wybranego symbolu (np. staż nauczycielski).

W tabeli (6) wybierasz stanowisko. Tabelę stanowisk edytuje sie operacją "Ustawienia" => "Tablice" => "Stanowisko".

Użytkownik nie musi wpisywać okresów stażowych, jeżeli jednak zaczyna to robić, musi zacząć od początku, czyli od daty zatrudnienia.

Ostatni okres, dotyczący aktualnego stanu, dlatego nie podajesz daty "do". Przy liczeniu stażu program przyjmie datę "na dzień".

Jeżeli jest przerwa między okresami stażowymi, program nie doda tych przerw do stażu.

Zakładka "Staż 2"

obraz

W zakładce "staż" można zapisywać okresy pracy w innych przedsiębiorstwach.


obraz

Do dopisywania/poprawiania okresów służy okienko edycji pokazane obok.

W pola "od - do" wpisujesz daty początku i końca okresu pracy w innym przedsiębiorstwie.

W pole "opis" można wpisać nazwę przedsiębiorstwa oraz inne dodatkowe informacje.

Pole "współczynnik" określa w jakiej części dany okres zaliczyć do stażu. Przeważnie wpisujesz "1", w szczególnych przypadkach liczbę mniejszą od 1, jeżeli okres wlicza się do stażu częściowo. Wpisujesz zero, gdy okres nie wlicza się do stażu.

W polu "symbol" możesz wpisać symbol (np. n - okres nauczycielski), który następnie można użyć w operacji "Wydruki/Okresy stażowe" do wyliczenia stażu dla wybranego symbolu (np. staż nauczycielski).

Operacja "Wydruki" => "Okresy stażowe"

Pokazuje okresy stażowe oraz wylicza staż.

obraz

Ponieważ okresy wpisane w zakładkach "Staż" i "Staż 2" mogą się nakładać, program przed obliczeniem stażu wyznacza okresy bez nakładania się i pokazuje je w kolumnie "staż liczony od-do".

Staż liczony jest zgodnie z przepisami jako ilość lat, miesięcy i dni.

Staż liczy się na zadany dzień.

Jeżeli jednak pracownik ma wpisaną datę zwolnienia i jest ona wcześniejsza od daty "na dzień", to dla tego pracownika data zwolnienia staje się datą "na dzień".

Jeżeli ostani okres stażowy nie ma daty "do" lub jest ona wcześniejsza od daty "na dzień", program przyjmuje, że data "do" jest równa dacie "na dzień".

Metody liczenia stażu

obraz

W operacji "Ustawienia" => "Parametry" można wybrać metodę liczenia stażu.

Różnice dotyczą licznia ilości dni. Ponadto metoda "normal." łączy okresy, między którymi nie ma przerwy.

UWAGA! Metodę liczenia stażu należy ustawić w obydwu programach: KADRY i PŁACE.