Podatek

Liczenie podatku

obraz

Podatek liczony jest wzorem
(podstawa-koszty)*stawka/100-ulga

Wszystkie składniki w/w wzoru określone są w "Ustawienia/Parametry", zakładka "Podatek" (11):

  • Podstawa opodatkowania (1).
  • Podstawą opodatkowania dla młodych (poniżej 26 lat) jest tylko wypłata z ZUS (8).
  • Koszty (3)
  • Stawka (6)
  • ulga (4)

O wyborze stawki decyduje suma (1) i (2) oraz tabela progów (6), chyba że w składnik (5) wpisano:

  • 1 - wymuszenie pierwszej stawki,
  • 2 - wymuszenie drugiej stawki.

Zwolnienie z podatku młodych pracowników

Młody pracownik będzie miał zerowy podatek, jeśli:

  • na dzień wypłaty nie ukończyły 26 lat,
  • suma podstaw (1) i (2) nie przekroczyła pierwszego progu z tabeli (6),
Natomiast zawsze pozostaje podatek od wypłat ZUS (8).

Podatek od wypłat z ZFŚS

Program osobno wylicza podatek od wypłat z Zakładowgo Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeśli kwota tych wypłat od początku roku przekrovczyła próg zadany w polu (9). Podatek liczony jest tyklko od nadwyżki, stawką taką jak przy normalnym podatku, ale bez kosztów i ulg.

Koszty i ulgi rezerwowe

Załóżmy, że pierwszą listą płac w miesiącu jest 13-tka. Na tego typu listach nie nanosi się kosztów ani ulgi, dlatego podatek wyjdzie większy. Oczywiście, zostanie wyrównany na podstawowej liście płac, mimo to chcemy, aby 13-tka nie była zaniżona.

obraz

W takiej sytuacji, i tylko w takiej sytuacji, użyj Kosztów rezerwowych (1) i Ulg rezerwowych (2).

Do ustawienia kosztów i ulg rezerwowych użyj operacji "Listy płac/Koszty i ulgi rezerwowe". Komputer, w kolumny (1) i (2) wpisze koszty i ulgi z poprzedniego miesiąca.

obraz

Jeśli trzeba skorygować koszty lub ulgę danego pracownika, możesz to zrobić w "Danych kadrowych" (3).

Jeśli koszty i ulgi rezerwowe nie są potrzebne, wyzeruj je operacją "Listy płac/Koszty i ulgi rezerwowe", aby nie wprowadzały w błąd, ponieważ są uwzględniane tylko wtedy, gdy w danym miesiącu nie ma listy płac z kosztami i ulgami.