Opłata jednorazowa

Wstęp

W każdej chwili można uiścić jednorazowo opłatę za wszystkie pozostałe lata. W takim przypadku przysługuje bonifikata. W powiatach (Skarb Państwa) w 2019 r. bonifikata wynosiła 60% i zmniejsza się co rok o 10%. W gminach i miastach bonifikata zależy od uchwały Rady Gminy lub Rady Miejskiej.

obraz

W okienku głównym wybierz osobę, która wnosi opłatę jednorazową i kliknij "Wymiar". W okienku z danymi naliczeniowymi, w prawym dolnym rogu, kliknij przycisk "Przekształcenie". Pojawi się okienko obsługujące opłatę przekształceniową.

W prawym dolnym rogu tego okienka znajdziesz panel do obsługi opłaty jednorazowej (1).

Naliczenie opłaty jednorazowej

obraz

Po wciśnięciu przycisku "Nalicz" (2), zobaczysz okienko jak na obrazku obok.

W okienku (4) program demonstruje sposób wyliczenia opłaty jednorazowej. W pokazanym przykładzie, wyliczenie było robione w roku 2021, po 31 marca. W takim wypadku, bonifikata obejmuje opłaty od roku 2022 (17 opłat), ponieważ w roku 2021 przypis już był.

Ponieważ kolejnym krokiem będzie przypis dodatkowy, program musi wyliczyć przypis za cały rok (za rok 2021 plus pozostałe 17 lat z bonifikatą), dlatego do kwoty z poprzedniego akapitu dodaje opłatę za 2021.

Gdyby opłata jednorazowa była wnoszona przed 31 marca, należało by ustawić znacznik (6), wtedy program naliczyłby opłatę z bonifikatą od 2021 (18 lat). (Patrz "Uwagi końcowe".)

Jeszcze inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby działkę nabyto w roku 2021 i nabywca chciał w tym samym roku zapłacić jednorazowo, aby skorzystać z bonifikaty obowiązującej w roku 2021. W takim wypadku nie pojawiłby się znacznik (6), program wiąłby pod uwagę 17 opłat (normalnie zaczęłyby się w roku 2022), oczywiście wszystkie zostałyby objęte bonifikatą.

W polu (5) podaje się % bonifikaty, jaka ma być zastosowana. Jeżeli bonifikata jest np. 40%, osoba zapłaci 60% opłaty.

W polu (7) komputer zsumował wpłaty, które można by uznać jako zapłatę opłaty jednorazowej.

Ustaw znacznik (10), jeśli w dane naliczeniowe wpisuje się kwoty brutto, a VAT jest liczony "od tyłu".

Przycisk "Druk informacji" (11) sporządza informację dla petenta, bez jakichkolwiek zmian w bazie danych.

obraz

Dopiero kliknięcie "Wykonaj" (12) powoduje wykonanie następujących czynności:

  • Aby program nie naliczał opłat w następnych latach, we wszystkich danych naliczeniowych ustawia "datę do" na ostatni dzień roku.
  • W uwagach robi zapis "#jednorazowa opłata" (13).
  • Dodaje zapis wymuszający naliczenie opłaty jednorazowej (14).
  • Neutralizuje wszystkie inne zapisy wymuszające, dopisując w kluczu znaki "//" (15).

Przycisk "Wykonaj" jest nieaktywny, jeśli opłata jednorazowa była już naliczana. Jeżeli musisz ponowić naliczanie, usuń z uwag zapisy (13)(14), a z konta - przypis dodatkowy.

Druk zaświadczenia

Osobie uiszczającej opłatę jednorazową należy wystawić odpowiednie zaświadczenie, w tym celu kliknij "Drukuj" (3). Program wydrukuje zaświadczenie zgodnie z formą ustawioną w zakładce "Ustawienia".

Przypis

Aby na koncie został zaksięgowany odpowiedni przypis, nalezy koniecznie wykonać operację "Przypisy/Przypis dodatkowy pojedynczy".

Uwagi końcowe

Gdy osoba zgłasza chęć wniesienia opłaty jednorazowej, mogą być dwie sytuacje:

  1. Jeszcze nie upłynął termin płatności tegorocznej raty - powinno się ustawić znacznik (6).
  2. Już upłynął termin płatności tegorocznej raty - powinno się usunąć znacznik (6).

W sytuacji 2) można ustawić znacznik (6), ale tylko wtedy gdy tegoroczna opłata została uiszczona w terminie. W przeciwnym wypadku może być problem z odsetkami.

Załóżmy, że osoba w ubiegłych latach zapłaciła na kilka lat w przód, nie myśląc jednak o opłacie jednorazowej. Po pewnym czasie zgłasza chęć opłaty jednorazowej. W takim wypadku, bonifikatą należy objąć tylko rok bieżący i lata następne.