Opłata jednorazowa

Wstęp

obraz

W każdej chwili można uiścić jednorazowo opłatę za wszystkie pozostałe lata. W takim przypadku przysługuje bonifikata. W powiatach (Skarb Państwa) w 2019 r. bonifikata jest 60% i zmniejsza się co rok o 10%. W gminach/miastach bonifikata zależy od uchwały Rady Gminy/Miejskiej.

W okienku głównym wybierz osobę, która wnosi opłatę jednorazową i kliknij "Wymiar". W okienko z danymi naliczeniowymi, w prawym dolnym rogu, kliknij przycisk "Przekształcenie". Pojawi się okienko obsługujące przekształcenia.

W prawym dolnym rogu tego okienka znajdziesz panel do obsługi opłaty jednorazowej (1).

Jeżeli jest do działka w zabudowie wielorodzinnej w okienku będzie wiele nazwisk. Pamiętaj, aby w takim wypadku wybrać osobę, która wnosi opłatę jednorazową.

Naliczenie opłaty

obraz

Po wciśnięciu przycisku "Nalicz" (2), zobaczysz okienko jak na obrazku obok.

W okienku (4) program demonstruje sposób wyliczenia opłaty jednorazowej. W pokazanym przykładzie wyliczenie było robione w roku 2019, dlatego opłata mnożona jest przez 20. W kolejnych latach będzie mnożona przez 19, 18 ... itd.

W pole (5) wpisz % bonifikaty. Jeżeli wpiszesz np. 60%, osoba zapłaci 40% opłaty.

Jeżeli nie upłynął jeszcze termin płatności tegorocznej raty, ustaw znacznik (6). (Patrz "Uwagi końcowe".)

W pole (7) możesz wpisać kwotę dokonanych wpłat.

Możesz kliknąć "Policz wpłaty" (8), wtedy komputer posumuje wszystkie wpłaty, ze wszystkich lat. W tym przypadku należy podać symbol należności (9) wpłat, które mają być posumowane. Przeważnie jest to "wx".

Ustaw znacznik (10), jeśli w dane naliczeniowe wpisuje się kwoty brutto, a VAT jest liczony "od tyłu".

Kwota wyliczonej opłaty nie zależy od tego czy był już robiony coroczny przypis główny. Wyliczana jest tak, jakby przypisu nie było. W następnej kolejności będzie robiony przypis dodatkowy, który to uwzględni tak, aby suma przypisów równa była wyliczonej kwocie.

Przycisk "Druk informacji" (11) sprządza informację dla petenta, bez jakichkolwiek zmian w bazie danych. Dopiero kliknięcie "Wykonaj" (12) powoduje wykonanie następujących czynności:

obraz

  • Aby program nie naliczał opłat w następnych latach, we wszystkich danych naliczeniowych ustawia "datę do" na ostatni dzień roku.
  • W uwagach robi zapis "#jednorazowa opłata" (13).
  • Dodaje zapis wymuszający naliczenie opłaty jednorazowej.(14) i neutralizuje wszystkie inne zapisy wymuszające naliczenie, dopisując w kluczu znaki "//" (15).

Druk zaświadczenia

Osobie uiszczającej opłatę jednorazową należy wystawić odpowiednie zaświadczenie, w tym celu kliknij "Drukuj" (3). Program wydrukuje zaświadczenie zgodnie z formą ustawioną w okienku "Przekształcenie".

Przypis

Aby na koncie został zaksięgowany odpowiedni przyspis, nalezy koniecznie wykonać operację "Przypisy/Przypis dodatkowy pojedynczy".

Uwagi końcowe

Dwie sytuacje

Gdy osoba zgłasza chęć wniesienia opłaty jednorazowej, mogą być dwie sytuacje:

  1. Jeszcze nie upłynął termin płatności tegorocznej raty - powinno się ustawić znacznik (6).
  2. Już upłynął termin płatności tegorocznej raty - powinno się usunąć znacznik (6).

W sytuacji 2) można ustawić znacznik (6), ale tylko wtedy gdy tegoroczna opłata została uiszczona w terminie. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się odsetki.

Jak traktować nadpłaty

Wyliczając opłatę, rozpatrujemy tylko przypisy. Wpłaty nie mają tu żadnego znaczenia.

Załóżmy, że osoba zapłaciła na kilka lat w przód, nie myśląc jednak o opłacie jednorazowej. Po pewnym czasie zgłasza chęć opłaty jednorazowej. Nie można bonifikatą objąć tylko to, co zostało do zapłacenia. Bonifikatą należy objąć to co nie zostało przypisane, ewentualnie, przepisane, ale nie przekroczono terminu płatności.