Obsługa opłat przekształceniowych

Okienko opłat przekształceniowych

obraz

W okienku głównym wybierz konto i kliknij przycisk "Wymiar".

Pojawi się okienko z danymi naliczeniowymi. Jeśli jesteś w kartotece opłat przekształceniowych, będzie w nim dodatkowo przycisk "Przekształcenie" (1). Kliknij go, a zobaczysz okienko, jak na poniższym obrazku.

obraz

W tabelce (2) zobaczysz konta osób. W przypadku zabudowy jednorodzinnej będzie tylko jedno, wybrane konto. W przypadku zabudowy wielorodzinnej będą wszystkie konta, na których jest przekształcana działka, ponieważ będzie trzeba drukować zaświadczenia dla wszystkich tych osób.

Zwróć uwagę na datę "na dzień" (3). Komputer pokazuje stan na zadany dzień. Jeśli trzeba, zmień datę i kliknij obok przycisk "Przelicz".

W okienku (4) komputer pokazuje KW (księgę wieczystą) działki. Możesz ją tutaj wpisać lub poprawić. (Zostanie zapisana w naszej ewidencji gruntów.)

Do zaświadczeń potrzebne są numery lokali (5) i ich księgi wieczyste (6). Wpisujesz je bezpośrednio do tabeli (2), ale najpierw musisz zaznaczyć "Poprawki nr i KW lokalu" (21).

Niektóre operacja działają tylko na zaznaczonych kontach (czytaj dalej). Znaczniki (8) można wstawiać i kasować podwójnym kliknięciem lub przy pomocy panelu (9).

Drukując zaświadczenie program bierze datę zaświadczenia z pola (22), natomiast numer zaświadczenia z kolumny (7) (wielorodzinne i jednorodzinne) lub z kolumny (20) (opłaty jednorazowe).

Do numerowania użyj panelu (10). W pole (24) wpisz numer (możesz zostawić pole puste, jeśli chcesz wymazać numery). Przełącznikiem (25) wybierz czy jest jest to nr zaświadczenia "1" (dla wielo i jednorodzinnych) czy "2" (dla opłaty jednorazowej). Przełącznikiem (26) zdecyduj czy numer wpisać tylko do wybranego konta czy do wszystkich zaznaczonych (8). Na koniec kliknij "Ustaw" (27).

Numery można też wpisać bezpośrednio do tabeli (2), ale najpierw trzeba ustawić znacznik "włącz poprawki" (23).

Podsumowując, numer w kolumnie (7) oznacza, że wystawiono zaświadczenie o opłacie rozłozonej na 20 lat. Numer w kolumnie (20) informuje o opłacie jednorazowej.

Program nie wydrukuje zaświadczenia, załączników itp., jeśli wcześniej nie nadasz numerów.

Do drukowania zaświadczeń dla budynków wielorodzinnych użyj panelu (11). Każda osoba otrzymuje zaświadczenie i załącznik, natomiast do Wydziału Ksiąg Wieczystych przekazuje się zaświadczenie i rozdzielnik. Wybierz dokument (12) i kliknij "Drukuj". Przy pomocy pola (13) możesz wybrać "Lp". Przełącznik "Seryjnie" (28) pozwala wydrukować od razu dokumenty dla wszystkich zaznaczonych osób.

Rozdzielnik i załącznik (bez podania Lp (14)) program drukuje dla kont zaznaczonych (8). Możesz ustawić znacznik "seryjnie", aby drukowane były bez ztrzymania. Zaświadczenie i załącznik (z podaniem Lp (14)) program drukuje dla wybranego konta.

W "Rozdzielniku" program wypisuje wszystkie konta zaznaczone (8), dodając to co podasz w ustawieniach (19).

Panelu (15) użyj do drukowania zaświadczenia dla budynku jednorodzinnego

W osobnym rozdziale opiszemy panel (16), obsługujący opłatę jednorazową.Zakładki "Ustawienia" i "Dodatki"

obraz

W zakładce "Ustawienia" (17), pokazanej na obrazku obok, masz panele do ustawiana form (18).

Przy pomocy pól (19) możesz dopisać dodatkowe pozycje do rozdzielnika.

Przełącznikiem (29) wybierasz regułę ustalania adresu. Np. "korespodencyjny-zameldowania" oznacza, że program najpierw poszuka adresu korespondencyjnego. Jeśli nie znajdzie, weźmie adres zameldowania.

W zakładce "Dodatki" (30) możesz wydrukować informację o wysokości opłaty przekształceniowej, dla osoby, która nabyła nieruchomość.

Klucze używane w formach

#data_zasw - data zaświadczenia.
#nr_zasw - numer zaświadczenia.
#nr_dzialki - numer działki, obręb, arkusz mapy (może być kilka działek).
#kw_dzialki - księga wieczysta działki.
#nr_lokalu - numer lokalu.
#kw_lokalu - księga wieczysta lokalu.
#udzial - udział w działce.
#kwota - kwota opłaty przekształlceniowej.
#slownie - j.w. słownie.
#nazwisko_adres - nazwisko i adres.
#nazwisko_adres2 - j.w., gdy nie ma współwłaścicieli.
#nazwisko_adres3 - j.w. wszystkich współwłaścicieli.
#lokale - lista lokali w wielomieszkaniówce (Lp., numer lokalu i księga wieczysta).
#rozdzielnik - lista lokali w wielomieszkaniówce (Lp., nazwisko, adres).

Dla informacji o opłacie jednorazowej:
#nr_info - numer informacji.
#bonifikata - zastosowana bonifikata.
#zaplacone - kwota wpłat.
#kwota_jednorazowa - kwota opłaty jednorazowej.
#slownie_jednorazowa - j.w. słownie.
#kwota_jednorazowa2 - kwota opłaty jednorazowej przed bonifikatą.
#slownie_jednorazowa2 - j.w. słownie.
#kwota_jednorazowa3 - kwota do zapłaty (po uwzględnieniu wpłat).
#slownie_jednorazowa3 - j.w. słownie.

Dla informacji dodatkowej:
#nr_inf_dod - numer informacji dodatkowej.
#ilosc_lat - ilość lat.