Wykonanie planu

Zestawy ustawień

obraz

Wykonanie planu to podstawowe zestawienie w programie "Budżet", wykorzystywane na różne sposoby, stąd wiele różnych ustawień.

Na obrazku obok pokazano przykładowy zestaw ustawień nazwany "zest 1" (1).

Przyciskiem "dopisz" (2) możesz utworzyć dowolnie dużo takich zestawów. Każdy z zestawów musi mieć niepowtarzalną nazwę (1).

Wszystkie zestawy widać w tabelce (3). Podwójnym kliknięciem możesz wybrać inny zestaw.

Przyciskiem "usuń" (4) możesz usunąć wybrany zestaw.

Ustawienia podstawowe

obraz

Przełącznikiem (5) wybierasz, czy ma to być wykonanie planu dochodów, czy wydatków.

W polu "numery kartotek - plan" (6) wpisujesz oddzielone przecinkami numery kartotek, z których program zbierze plan.

Numery kartotek możesz podejrzeć przy przełączaniu kartotek - ostatnia kolumna "nrk".

Jeżeli pole pozostawisz puste, program zbierze plan z aktualnie wybranej kartoteki.

Na identycznych zasadach w polu "numery kartotek - wykonanie" (7) wpisujesz oddzielone przecinkami numery kartotek, z których program zbierze wykonanie.

Klasyfikacje

Jeżeli wykonanie planu ma być dla wybranych klasyfikacji, użyj paneli (8) (9).

Tutaj używa się tak zwanych "wzorców". W każdym polu paneli (8) (9) możesz wpisać jeden lub wiele wzorców oddzielonych przecinkami.

Wzorzec może być prosty, jak w przypadku pola "działy" (10). Wszystkie działy mają 3 znaki, wystarczy wpisać "600" aby wybrać dział "600" i tylko "600".

W polu "paragrafy" (11) użyto wzorca "&4%", aby wybrać wszystkie paragrafy zaczynające się znakiem "4". Gdyby użyć wzorca "4", program wybrałby wszystkie paragrafy, które mają znak "4" (np: 224, 643 itp.).

Wzorzec działa na identycznych zasadach jak pole szukające po nazwie, szczegółowo opisane na stronie "Wybieranie, wyszukiwanie" w rozdziale "Pola wyszukujące" - "Zasady działania pól szukania po nazwie".

Specyficzne działanie ma pole "pomiń parag." (12). O ile wszystkie pola w panelach (8) (9) mówią co ma być na wykonaniu planu, pole (12) mówi czego ma tam nie być.

Formuły

obraz

Na wydruku wykonania planu mamy trzy kolumny, w których zbierane są kwoty z księgowań. Dla wykonania planu wydatków są to:

 • wykonanie,
 • koszty,
 • dotacje.

Dla wykonania planu dochodów są to:

 • wykonanie,
 • przychody,
 • należności.
obraz

Dla każdej z tych kolumn trzeba określić, które księgowania mają być zbierane, przy pomocy tabeli dostępnej po wciśnięciu przycisku "formuły" (14).

Podwójnym kliknięciem lub przyciskiem "ustaw" możesz ustawić formuły dla każdej kartoteki.

Formuła składa się z numeru konta lub pierwszych cyfr numeru konta oraz strony "Wn","Ma" lub "WN","Ma".

Np: formuła "13Ma" mówi, że będą zbierane księgowania z kont, których numer zaczyna się od cyfr "13" (np: 130,131/1 itp.), ze strony "Ma", natomiast kwoty po stronie "Wn" będą traktowane jako zmniejszenie.

Np: formuła "13MA" mówi, że będą zbierane księgowania z kont j.w., tylko ze strony "Ma".

Stąd wniosek, że jeżeli zmniejszenia księgowane są po stronie przeciwnej, użyj "Wn" "Ma", natomiast jeżeli zmniejszenia księgowane są po tej samej stronie z minusem (na czerwono), użyj "WN" "MA".

Zaangażowanie

Jeżeli włączysz opcję "zaangażowanie" (16) to na wydruku w kolumnie "Dotacje" (15) pojawią się kwoty wybrane z kont określonych formułą (17).

Jeżeli konta te znajdują się w kartotekach innych niż podane w polu (7), wpisz je w pole (18). Program połączy zawartość pola (7) z zwartością pola (18). Uważaj aby nie powtórzyły się numery kartotek.

Jeżeli nie podasz formuły (17), zostanie zastosowana formułą z tabeli (20), z kolumny "Dotacje". Może się to przydać gdy zbierasz dane z różnych kartotek, gdzie są one na różnych kontach.

W polu (19) podaj jaki nagłówek ma mieć na wydruku kolumna (15).

Pozostałe ustawienia i przyciski

W panelu (21) masz następujące opcje:

 • "zbij paragrafy rozszerzone" - poniżej podajesz do jakiej ilości znaków obciąć paragraf (przeważnie 4).
 • "pokaż bo" - Będzie zbierał dane także z bilansu otwarcia (symbol dokumentu "bo").
 • "bez zerowego wykonania" na wydruku pominie pozycje, które mają zera w kolumnach (22),(23),(15).
 • "zadania zlecone" - wybierze paragrafy, które mają "0" na 4-tym znaku i "z" w rozszerzeniu.
 • "zadania własne" - wybierze paragrafy, które mają "0" na 4-tym znaku i nie mają "z" w rozszerzeniu.
 • "zadania unijne" - wybierze paragrafy, które mają inny znak niż "0" na 4-tym znaku.
 • "podsumowania" - pokaże tylko podsumowania rozdziałów i działów.

Przyciski w dolnej części okienka:

 • "formuły" (14) - opisany w rozdziale "Formuły".
 • "instrukcja" (24) - wywołuje niniejszą instrukcję obsługi.
 • "wykonanie planu" (25) - sporządza wykonanie planu.
 • "wykaz księgowań" (26) - sporządza wykaz księgowań spełniających zadane warunki. Pomocny gdy chcemy ustalić z jakich księgowań składa się dana kwota.
Tryby pracy

W panelu (27) można wybrać tryb pracy:

 • "wykonanie planu" - zwykły tryb pracy.
 • "BeSTi@ plan" - na bazie wykonania planu generuje plik xml, który następnie można wczytać do programu BeSTi@.
 • "przekroczenia planu" - pokazuje tylko te pozycje wykonania planu, w których plan został przekroczony.
 • "sprawozdania RB" - dane z wykonania planu przesyła do sprawozdanie Rb.
 • "księgowania na 980" - na podstawie wykonania planu generuje plik, który następnie można zaksięgować w programie "Księgowanie fk2000a3", operacją "ustawienia/przesyłka".
 • "porównanie" - porównuje wykonie planu z danymi z danymi z programu BeSTi@.