Zasady zapisywania miejscowości i ulic

W bazie adresowej

obraz

W bazie adresowej mamy do dyspozycji

 • Kod terytorialny - kraj, województwo, powiat, gmina.
 • ulica
 • nr domu
 • nr lokalu
 • kod pocztowy
 • poczta

Brakuje osobnego pola "miejscowość", którą wpisuje się w pole "ulica".

 • W miejscowościach większych (miasta) - w polu ulica jest po prostu ulica.
 • W miejscowościach małych (wsie) - w polu ulica jest miejscowość.
 • W miejscowościach średnich - w polu ulica może być miejscowość i ulica.

Dla odróżnienia nazwy ulicy od nazwy miejscowości stosuje się jeden z poniższych sposobów

 • W nazwie ulicy używa się: ul. al. pl. os. oś. Rynek .
 • Użycie przecinka - Wszystko na lewo jest miejscowością,a wszystko na prawo ulicą, niezależnie od zawartości.

W kartotece kont

obraz

W kartotece do zapisania adresu mamy tylko pole "nazwa2". Przyjęło się stosować jeden z poniższych sposobów.

[kodPoczt] poczta ulica nrDomu [/nrLokalu]

 • Kod pocztowy musi mieć postać 99-999.
 • Musi być nr domu i ewentualnie nr lokalu po znaku "/".
 • W numerze domu (z numerem lokalu) nie może być odstępów.

ulica nrDomu [/nrLokalu] [kodPoczt] poczta

 • Kod pocztowy musi mieć postać 99-999.
 • Musi być nr domu i ewentualnie nr lokalu po znaku "/".
 • W numerze domu (z numerem lokalu) nie może być odstępów.
 • W "poczta" nie może być cyfr.

miejscowość[,ulica] [nrDomu[/nrLokalu]]

 • Jeżeli jest ulica, to musi być poprzedzona przecinkiem.
 • Numer domu musi zaczynać się cyfrą.
 • W numerze domu (z numerem lokalu) nie może być odstępów.

Zalecamy stosować ostatni (trzeci) sposób, ponieważ daje możliwość wpisania miejscowości. Pierwsze dwa sposoby były stosowane dawniej.