Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Informacje podstawowe

Do księgowania odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń służy operacja "Przypisy/Odroczenie,umorzenie", pokazana na poniższym obrazku.

obraz

Na początek wpisz datę złożenia podania (11) i ewentualnie procent opłaty prolongacyjnej (16). Więcej na ten temat przeczytasz w podrozdziale "Odsetki i opłata prolongacyjna...".

W tabeli (1), podwójnym kliknięciem, zaznaczasz pozycje, które mają być odroczone, rozłożone na raty lub umorzone. W kolumnie (2) pojawią się gwiazdki. Program zaznacza wszystkie pozycje z danym terminem płatności. Ponowne podwójne kliknięcie w wybraną pozycję, usuwa gwiazdkę, ale tylko z tej jednej pozycji.

Następnie możesz kliknąć jeden z przycisków (3), ale wcześniej, w przypadku "odroczenia" podajesz termin odroczenia (4). W przypadku "rozłożenia na raty" podajesz ilość rat (5). Terminy poszczególnych rat ustawiasz w zakładce "terminy rozl.na raty" (6). W przypadku "umorzenia" zaznaczasz czy należność ma być umorzona z odsetkami (7).

Powyższe czynności możesz powtarzać dowolną ilość razy.

Efekty w/w czynności zbierane są w tabeli (8), która będzie podstawą do wygenerowania odpowiednich księgowań. W szczególnych wypadkach możesz ją modyfikować, np. zmieniając kwoty, usuwając lub dopisując pozycje przy pomocy panelu (9). W szczególności możesz ją wyczyścić przyciskiem (10) i zacząć od nowa.

Na koniec wypełnij panel (12) i kliknij "wykonaj" (13). Jeśli chcesz wydrukowć decyzję, ustaw przełącznik (14). Formę decyzji ustawia się w zakładce (15).

Program najpierw pokazuje decyzję. Możesz sprawdzić czy wszystko się zgadza i wydrukować. Po zamknięciu okienka decyzji, pojawi się pytanie "zaksięgować ?".

Odroczenie i rozłożenie na raty można wycofać całkowicie lub częściowo. Służy temu operacja "Cofnięcie odroczenia". Instrukcja obsługi znajduje się w okienku w/w operacji, w zakładce "Opis".

Odsetki i opłata prolongacyjna przy odroczeniu i rozłożeniu na raty

Decydujące znaczenie ma tutaj "data podania" (11). Jeżeli wpiszesz datę, która jest późniejsza od terminu płatności, program doksięguje odsetki "od" naliczone od terminu płatności do "daty podania".

Jeżeli podasz procent opłaty prolongacyjnej (16) program doksięguje dany procent odsetek "op", naliczonych od pierwotnego do nowego terminu płatności. Jeśli "data podania" (11) jest późniejsza od pierwotnego terminu, opłata prolongacyjna będzie liczona od "daty podania".

Odsetki przy umorzeniu

W przypadku gdy "data podania" (11) jest późniejsza od terminu płatności, program nalicza odsetki od terminu płatności do "daty podania",

Jeżeli ustawiony jest przełącznik umorzenia z odsetkami (7), program doksięguje odpis tych odsetek z symbolem należności "os". W przeciwnym wypadku doksięguje przypis w/w odsetek z symbolem należności "od".