Osoba fizyczna/niefizyczna

Wstęp

obraz
obraz
Okienka z danymi adresowymi w programach fakturowania i podatkowych.

Np. przy przekazywaniu danych do KSeF, należy określić, czy podatnik jest osobą fizyczną. Wtedy istotną rolę odgrywają dane wpisane w pola:

  • kod kraju (1),
  • PESEL/REGON (2),
  • NIP (3).

W kolejnych podrozdziałach opisaliśmy, jak nasz program interpretuje w/w dane, w przypadku osób polskich i niepolskich.

Osoby polskie

W przypadku osoby polskiej, pole "Kod kraju" (1) możesz pozostawić puste. Czasami automatycznie zostanie tam wstawiony symbol "PL".

Najpierw program analizuje zawartość pola "PESEL/REGON" (2). Jeśli jest to poprawny PESEL, dana osoba zostanie uznana za osobę fizyczną; jeśli jest to poprawny REGON - za osobę niefizyczną.

Jeżeli pole "PESEL/REGON" jest puste, program analizuje pole "NIP" (3). Jeśli jest to poprawny NIP, dana osoba zostanie uznana za osobę niefizyczną; jeśli pole jest puste - za osobę fizyczną.

Osoby fizyczne, prowadzące jednosobową działalność gospodarczą, powinny mieć wpisany PESEL (2) i NIP (3).

Przekazywanie danych do KSeF wymaga podania nazwisko i imienia osoby fizycznej, także prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli w polu "Nazwa" (4) jest nazwisko i imię, wpisane w niniejszej kolejności, program ostatni wyraz potraktuje jako imię, resztę jako nazwisko. Osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą mieć w nazwie dodane różne inne wyrazy, wtedy należy użyć przycisku "Nazwisko os.fiz." (5).

Osoby niepolskie

Osoby niepolskiej muszą mieć wpisany "Kod kraju" (1). Kliknij strzałkę obok tego pola i wybierz kraj.

Osobie fizycznej, w pole "PESEL/REGON" (2), wpisujesz nr identyfikacyjny z danego kraju, np. nr dokumentu tożsamości z danego kraju.

Osobie niefizycznej, w pole "NIP" (3), wpisujesz nr identyfikacji podatkowej z danego kraju, np. NIP nadany w danym kraju.

Puste pola "PESEL/REGON" (2) i "NIP" (3) oznaczają osobę fizyczną.

Osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, powinny mieć wpisany PESEL i NIP.

Przekazywanie danych do KSeF wymaga podania nazwisko i imienia osoby fizycznej. Obowiązują tu te same zasady, co w osobach polskich.