Klucze sterujące

Kluczy sterujących używa się w formach do rozmieszczania tekstu podzielonego na akapity, zmiany czcionki itp.

Zasady ogólne

Każdy klucz sterujący piszemy w odrębnej linii.

Klucz sterujący zawsze zaczyna się znakiem "@", po których jest litera określająca funkcję klucza oraz oddzielone dwukropkiem parametry. Np.

@N:140:10:N:8:A

Dowolną ilość OSTATNICH parametrów można pominąć (jak na powyższym przykładzie). Można pominąć parametry, które nie są ostatnie, w takim przypadku należy pozostawić dwukropki. Np.

@N:140:10:N:8:A:500:::J


Klucz akapitu

Jest to najczęściej używany klucz. Decyduje o położeniu tekstu, czcionce itd.

@N:wiersz:kolumna:styl:rozmiar:czcionka:szerokość:wysokość:ramka:justowanie:wcięcie:korekta1.wiersz

Przesunięcie akapitu w dół, od 0 do około 1050 dla orientacji pionowej i do 720 dla orientacji poziomej.

Zamiast liczby można odwołać się do etykiety bezwzględnej e1,e2..e9 (patrz dalej @e1 .. @e9) lub etykiety względnej ee, ustawiającej akapit bezpośrednio pod poprzednim akapitem.

Do etykiet można dodać/odjąć dodatkowe przesunięcie. Np. @N:ee+7:10:N:8:A

2.kolumna

Przesunięcie akapitu w prawo, od 0 do około 720 dla orientacji pionowej i do 1050 dla orientacji poziomej.

3.styl czcionki

 • N-normalny
 • B-pogrubiony
 • I-pochylony (kursywa)
 • U-podkreślony
 • D-domyślny
Style B,I,U można łączyć (np BI oznacza pogrubioną kursywę).

4.rozmiar czcionki

Dowolna liczba określająca rozmiar czcionki.

5.czcionka

 • A-Arial
 • S-MS Sans Serif
 • M-MS Serif
 • C-Courier New
 • D-Courier New CE pogrubiony
 • T-Times New Roman

6.szerokość

Szerokość akapitu (domyślna 900). Przeważnie używana do justowania oraz robienia ramek (patrz dalej).

7.wysokość

Wysokość akapitu - jeżeli nie jest podana, program sam powiększy ją do potrzebnego rozmiaru. Przeważnie używana do robienia ramek (patrz dalej).

8.ramka

Dowolny zestaw liter określających, który fragment ramki ma być narysowany:
 • p-prawy,
 • l-lewy,
 • g-górny,
 • d-dolny.
Np. "pldg" da nam pełną ramkę.

9.justowanie

Wpisz literę "J" aby wyjustować akapit. Czcionki na ekranie różnią się od czcionek na drukarce, dlatego czasami trzeba użyć parametru "11-korekta" (patrz dalej), zwracając przy tym uwagę na wydruk, a nie na ekran. Więcej wskazówek znajdziesz w rozdziale "Korekta justowania".

10.wcięcie

Można podać ile odstępów dodać na początku pierwszego wiersza. Jeśli podasz liczbę ujemną, program zrobi wcięcie stosowane przy numerowanych akapitach, to znaczy we wszystkich wierszach oprócz pierwszego.

11.korekta

Ten parametr wymaga obszerniejszego opisu, dlatego zrobiliśmy to w odrębnym rozdziale.

Jeżeli pominiesz styl, rozmiar lub czcionkę, program zostosuje ustawienia domyślne (patrz @D).

obraz
Przykłady justowania kolejno od lewej: bez wcięcia, z wcięciem, z wcięciem ujemnym.

Pozostałe klucze

@S

Wymusza przejście do nowej strony (maksymalna ilość stron = 4).


@|

Wymusza przejście do nowego wiersza.


@K

Wstawia się na końcu formy, aby odciąć końcowe puste linie, które mogą powodować druk pustych stron.


@O:P:piksele @O:L:piksele

Wstawia się go na początku formy. Pierwszy parametr określa orientację papieru:

 • @O:P - pionowa (domyślne),
 • @O:L - pozioma.

Drugim parametrem określasz ilość pikseli na stronie w orientacji pionowej (domyślnie 1044). Jeśli wydruk gubi wiersze przy przejściu między stronami, można spróbować ustawić np. 1000.


@D:styl:rozmiar:czcionka:wersja

Ustawienia domyślne stosowane, jeżeli nie podano ich w akapicie. Wstawia się przeważnie na początku formy. Jeśli nie są podane, przyjmuje się domyślnie @D:N:10:A . Parametry jak w @N.

Parametr "wersja" - zalecamy stosowanie wersji 2.


@e1 @e2 ... @e9

Etykiety - można je wstawić w dowolne miejsce formy, a następnie użyć jako punkt odniesienia w akapitach, np. @N:e3+10:10:N:8:A


@P0:wiersz:kolumna

Wstawia kod paskowy z numerem komputerowym (nrk) konta. Jeżeli kod paskowy ma być na drugiej stronie, zamiast @P0 należy użyć @P5. Parametry jak w @N.


@G1:wiersz:kolumna:szerokość:wysokość:rezerwa:plik

Wstawia obrazek z zadanego pliku (.jpg lub .bmp). Pierwsze 2 parametry jak w @N. Parametr 3,4,5 nie są aktualnie używane. Nazwę pliku podajemy w cudzysłowach. Np. G1:10:500::::"firmowy.jpg". Na każdej stronie można wstawić po dwa obrazki, używając odpowiednich symboli:

 • @G1 i @G2 - na pierwszej stronie,
 • @G3 i @G4 - na drugiej stronie,
 • @G5 i @G6 - na trzeciej stronie,
 • @G7 i @G8 - na czwartej stronie.


@M:lewy:prawy:górny:dolny

Zmienia marginesy strony (standardowo ustawione są na 10). Np. @M:0::0 ustawi lewy i górny margines na zero.


@B1 @B2 ... @B4

Koniec formy pod warunkiem, że program wyśle odpowiedni sygnał.


@F

Używane w programie do zastąpienia w pewnych warunkach klucza wymiany. (np. gdy nie chcemy pokazać na decyzji zerowej raty podatku). Uwaga ! Klucz wymiany musi znajdować się na początku wiersza.

Klucze "Pisma dowolne (2)"

Dostępna w wielu programach operacja "Pisma dowolne (2)", wykorzystuje klucze @W do pamiętania daty, symbolu oraz następnego numeru pisma stworzonego przy pomocy danej formy.

 • @W:nrDok: ... - nr
 • @W:dataDok: ... - data
 • @W:symbDok: ... - symbol

Klucze "Rave"

Standardowy moduł obsługi pism można zastąpić innym modułem, w tym celu należy w pierwszym wierszu formy umieścić klucz:

@Rave

Moduł "Rave" niestety nie obsługuje wszystkich kluczy sterujących stosowanych przez moduł standardowy (obrazki, kody paskowe), ale za to ma kilka "ciekawych" odmian akapitu @N.

 • @NB - justowanie (trzeci parametr jako szerokość akapitu),
 • @NR - wyrównanie do prawej,
 • @NC - centrowanie.

Ponieważ moduł standardowy dysponuje obecnie wszelkimi potrzebnymi możliwościami, sukcesywnie wycofujemy z użycia moduł "Rave".