Klucze sterujące

Kluczy sterujących używa się w formach do rozmieszczania tekstu podzielonego na akapity, zmiany czcionki itp.

Zasady ogólne

Każdy klucz sterujący piszemy w odrębnej linii.

Klucz sterujący zawsze zaczyna się znakiem "@", po których jest litera określająca funkcję klucza oraz oddzielone dwukropkiem parametry. Np.

@N:140:10:N:8:A

Dowolną ilość OSTATNICH parametrów można pominąć (jak na powyższym przykładzie). Można pominąć parametry, które nie są ostatnie, w takim przypadku należy pozostawić dwukropki. Np.

@N:140:10:N:8:A:500:::J


Klucz akapitu

Jest to najczęściej używany klucz. Decyduje o położeniu tekstu, czcionce itd.

@N:wiersz:kolumna:styl:rozmiar:czcionka:szerokość:wysokość:ramka:justowanie:wcięcie:korekta1.wiersz

Przesunięcie akapitu w dół, od 0 do około 1050 dla orientacji pionowej i do 720 dla orientacji poziomej.

Zamiast liczby można odwołać się do etykiety bezwzględnej e1,e2..e9 (patrz dalej @e1 .. @e9) lub etykiety względnej ee, ustawiającej akapit bezpośrednio pod poprzednim akapitem.

Do etykiet można dodać/odjąć dodatkowe przesunięcie. Np. @N:ee+7:10:N:8:A

2.kolumna

Przesunięcie akapitu w prawo, od 0 do około 720 dla orientacji pionowej i do 1050 dla orientacji poziomej.

3.styl czcionki

 • N-normalny
 • B-pogrubiony
 • I-pochylony (kursywa)
 • U-podkreślony
 • D-domyślny
Style B,I,U można łączyć (np BI oznacza pogrubioną kursywę).

4.rozmiar czcionki

Dowolna liczba określająca rozmiar czcionki.

5.czcionka

 • A-Arial
 • S-MS Sans Serif
 • M-MS Serif
 • C-Courier New
 • D-Courier New CE pogrubiony
 • T-Times New Roman

6.szerokość

Szerokość akapitu (domyślna 900). Przeważnie używana do justowania oraz robienia ramek (patrz dalej).

7.wysokość

Wysokość akapitu - jeżeli nie jest podana, program sam powiększy ją do potrzebnego rozmiaru. Przeważnie używana do robienia ramek (patrz dalej).

8.ramka

Dowolny zestaw liter określających, który fragment ramki ma być narysowany:
 • p-prawy,
 • l-lewy,
 • g-górny,
 • d-dolny.
Np. "pldg" da nam pełną ramkę.

9.justowanie

Wpisz literę "J" aby wyjustować akapit. Czcionki na ekranie różnią się od czcionek na drukarce, dlatego czasami trzeba użyć parametru "11-korekta" (patrz dalej), zwracając przy tym uwagę na wydruk, a nie na ekran. Więcej wskazówek znajdziesz w rozdziale "Korekta justowania".

10.wcięcie

Można podać ile odstępów dodać na początku pierwszego wiersza. Jeśli podasz liczbę ujemną, program zrobi wcięcie stosowane przy numerowanych akapitach, to znaczy we wszystkich wierszach oprócz pierwszego.

11.korekta

Ten parametr wymaga obszerniejszego opisu, dlatego zrobiliśmy to w odrębnym rozdziale.

Jeżeli pominiesz styl, rozmiar lub czcionkę, program zostosuje ustawienia domyślne (patrz @D).

obraz
Przykłady justowania kolejno od lewej: bez wcięcia, z wcięciem, z wcięciem ujemnym.

Pozostałe klucze

@S

Wymusza przejście do nowej strony (maksymalna ilość stron = 4).


@|

Wymusza przejście do nowego wiersza.


@K

Wstaw na końcu formy aby odciąć końcowe puste linie, które mogą powodować druk pustych stron.


@O:P @O:L

Wstaw początek formy. Określa ustawienie papieru:

 • @O:P - pionowe (domyślne),
 • @O:L - poziome.


@D:styl:rozmiar:czcionka:wersja

Parametry jak w @N. Określa ustawienia, które mają być zastosowane, jeżeli nie podano ich w akapicie. Wstawia się go przeważnie na początku formy. Jeśli nie jest podany, przyjmuje się domyślnie @D:N:10:A .

Parametry "wersja" - aktualnie zalecamy stosowanie wersji 2.


@e1 @e2 ... @e9

Etykiety bezwzględne (maksymalnie 9). Można je następnie użyć do ustawienia akapitu, np. @N:e3:10:N:8:A


@P0:wiersz:kolumna

Parametry jak w @N. Wstawia kod paskowy z numerem komputerowym (nrk) konta. Jeżeli kod paskowy ma być na drugiej stronie, zamiast @P0 należy użyć @P5.


@G1:wiersz:kolumna:szerokość:wysokość:rezerwa:plik

Pierwsze 2 parametry jak w @N. Parametr 3,4,5 nie są aktualnie używane. Wstawia obrazek z podanego pliku (.jpg lub .bmp). Nazwę pliku podajemy w cudzysłowach. Np. G1:10:500::::"firmowy.jpg" . Można wstawić po dwa obrazki:

 • @G1 i @G2 - na pierwszej stronie,
 • @G3 i @G4 - na drugiej stronie,
 • @G5 i @G6 - na trzeciej stronie,
 • @G7 i @G8 - na czwartej stronie.


@M:lewy:prawy:górny:dolny

Standardowo marginesy strony ustawione są na 10. Ten klucz pozwala je zmienić. Np. @M:0::0 ustawi lewy i górny margines na zero.


@B1 @B2 ... @B4

Oznacza koniec formy, pod warunkiem że program wyśle odpowiedni sygnał.


@F

Używane w programie do zastąpienia w pewnych warunkach klucza wymiany. (np. gdzy nie chcemy pokazać na decyzji zerowej raty podatku). Uwaga ! Klucz wymiany musi znajdować się na początku wiersza.

Klucze "Pisma dowolne (2)"

Dostępna w wielu programach operacja "Pisma dowolne (2)", wykorzystuje klucze @W do pamiętania daty, symbolu oraz następnego numeru pisma stworzonego przy pomocy danej formy.

 • @W:nrDok: ... - nr
 • @W:dataDok: ... - data
 • @W:symbDok: ... - symbol

Klucze "Rave"

Standardowy moduł obsługi pism można zastąpić innym modułem, w tym celu należy w pierwszym wierszu formy umieścić klucz:

@Rave

Moduł "Rave" niestety nie obsługuje wszystkich kluczy sterujących stosowanych przez moduł standardowy (obrazki, kody paskowe), ale za to ma kilka "ciekawych" odmian akapitu @N.

 • @NB - justowanie (trzeci parametr jako szerokość akapitu),
 • @NR - wyrównanie do prawej,
 • @NC - centrowanie.

Ponieważ moduł standardowy dysponuje obecnie wszelkimi potrzebnymi możliwościami, sukcesywnie wycofujemy z użycia moduł "Rave".