Korekta odliczonego podatku VAT

Wstęp

obraz

Załóżmy, że w trakcie roku 2017 stosowano prewspółczynniki i współczynniki prognozowane (31) (wyznaczone np. na podstawie poprzedniego roku).

Na początku roku 2018 ustala się faktyczny prewspółczynnik i współczynnik.

Następnie wylicza się korektę, czyli różnicę podatku VAT wynikającą z różnicy między w/w faktycznym prewspółczynnikiem i współczynnikiem a prewspółczynnikami i współczynnikami stosowanymi w trakcie roku 2017. Właśnie temu celowi służy operacja "Wykazy/Korekta odliczonego VAT".

Używa się sformułowań (na w/w przykładzie)

 • "korekta roku 2017" lub "rok korygowany 2017"
 • "korekta w roku 2018" lub "rok korekty 2018"

Korektę wpisuje się do deklaracji VAT-7(17) w pola

 • 47 - środki trwałe
 • 48 - pozostałe

UWAGA ! Korekty wylicza się tylko dla faktur zakupu, dla pozycji, które mają ustawiony jeden ze znaczników (32) lub (33), ale nie wylicza się korekt

 • dla pozycji z ustawionym znacznikiem,(36)
 • dla zakupów z odwrotnym obciążenia VAT oraz zakupów wewnątrzwspólnotowych.(36)

Znacznik (36) ustawia się, gdy z różnych powodów korekta będzie liczona indywidualnie. Pozycje będzie pokazana na wykazie z odpowiednią adnotacją i zerową kwotą korekty.

W odrębnym rozdziale omówimy korektę wieloletnią (33).

Operacja "Korekta odliczonego VAT"

obraz

obraz

Sprawdź czy w okienkach (1) i (2) znajdują się odpowiednie rejestry sprzedaży i zakupu (patrz na kolumny "symbole"), ewentualnie wciśnij przycisk (3) i zaznacz odpowiednie rejestry w okienkach (4) i (5)

W panelu (6) podaj okres korygowany, w panelu (18) - miesiąc, w którym będzie zastosowana korekta.

Kliknij "wykonaj" (7).

W tabelce (8) pojawią się wyniki.

 • s1 - sprzedaż netto ogółem
 • s2 - sprzedaż netto podlegająca podatkowi VAT (s1 bez "np")
 • s3 - sprzedaż netto opodatkowana VAT (s2 bez "zw")
 • s4 - VAT z zakupów związanych częściowo z działalnością niepodlegającą VAT i/lub zwolnioną z VAT.
 • s5 - VAT odliczony z w/w zakupów (pomniejszony prewspółczynikami i współczynnikami prognozowanymi, stosowanymi w trakcie roku).
 • prewspółczynnik - wyliczony s2/s1 i zaokrąglony w górę.
 • współczynnik - wyliczony s3/s2 i zaokrąglony w górę.
 • korekta 47 (9) - różnica VAT wynikająca z różnicy między prewspółczynnikami i współczynnikami faktycznymi a prognozowanymi, przy zakupach środków trwałych (inwestycyjnych).
 • korekta 48 (10)- jak wyżej dla środków pozostałych.

Pól "grupa" (16) (17) używasz, gdy są jednostki podległe (patrz "Centralizacja rozliczeń podatku VAT". Rejestry sprzedaży i zakupów jednostki nadrzędnej powinny mieć tę samą grupę, ale inną od jednostek podległych. Podobnie, rejestry jednostki podległej powinny mięć tę samą grupę, ale inną od jednostki nadrzędnej i innych jednostek podległych.

W tabeli (8) każda grupa będzie pokazana w osobnym wierszu. Podsumowanie kolumn "korekta 47"(9), "korekta 48"(10) możesz zobaczyć na wykazie (19).

W polach s1 - s5 (11) program sumuje dane z faktur. Jednak przy wyliczaniu prewspółczynnika i współczynnika (12) trzeba uwzględnić także inne kwoty (np. dotacje), które nie wynikają z faktur i właśnie temu służą tak zwane kwoty dodatkowe s1d - s5d (13) (14), dodawane odpowiednio do pól s1 - s5 (11). Kwoty te wpisujesz bezpośrednio do tabelek (1)(2).

Jeżeli nie chcesz aby program sam wyliczał współczynniki (12), możesz je wpisać bezpośrednio do tabelki (1) w pola (15) przy odpowiednim rejestrze. Jeżeli w/w rejetr należy do grupy (16), to współczynniki (15) musisz powtórzyć przy każdym rejestrze sprzedaży należącym do tej grupy.

Operacja "Korekta odliczonego VAT" nie robi żadnych zapisów w bazie danych. Jedynym wyjątkiem jest "zapis w danych dodatkowych" (20). Możesz więc eksperymentować bez obaw.

Wykaz

Jeżeli Ustawisz znacznik (19), program sporządzi wykaz korygowanych pozycji.

obraz

Poszczególne kolumny zawierają:

 • (21) - VAT naliczony - przed pomnożeniem przez współczynniki,
 • (22) - współczynniki prognozowane - stosowane w trakcie roku,
 • (23) - VAT odliczony - (21) pomnożone przez (22),
 • (24) - współczynniki faktyczne - wyznaczone po zakończeniu roku,
 • (25) - (21) pomnożone przez (24),
 • (26)(27) - różnica między (25) i (23).

Współczynniki pokazywane są zawsze w następującej kolejności:

 • Na pierwszym miejscu prewspółczynnik lub puste miejsce, jeśli nie był zastosowany.
 • Na drugim miejscu współczynnik lub puste miejsce, jeśli nie był zastosowany.
 • Na trzecim miejscu "*0.50", jeśli dotyczy zakupu samochodu, i/lub ilość lat wprzypadku korekty wieloletniej (28).

obraz

W szczególności zalecamy sporządzanie wykazów z zaznaczeniem "tylko pozycje z wieloletnim odliczeniem" (34), które okażą się bardzo pomocne w przypadku sprzedaży środka trwałego w trakcie korekty wieloletniej.

Jeśli zaznaczymy "tylko pozycje niepodlegające korekcie" (37), zostaną wybrane pozycje z ustawionym znacznikiem (36) (patrz "Wstęp").

Zapis w danych dodatkowych

obraz

Jeżeli Ustawisz znacznik (20), program zrobi odpowiednie zapisy w danych dodatkowych, które następnie bedą wykorzystane w deklaracji VAT-7.

Zapisy będą miały datę (3) pierwszego dnia miesiąca podanego w polu (18) oraz będą powiązane (29) z pierwszym rejestrem w tabeli (2).