Import danych

Dzięki operacji "Inne/Import danych" można:

  • zebrać dane z wielu jednostek podległych,
  • stworzyć centralny rejestr faktur VAT,
  • wygenerować zbiorczą deklarację VAT-7,
  • wygenerować zbiorczy plik JPK_VAT.

obraz

Najpierw, w okienku głównym, należy wybrać rejestr (1) oraz wpisać rok-miesiąc (2), do którego będą importowane faktury.

W pokazanym obok przykładzie, w wybranym rejestrze, są już zapisane faktury. Ostania z nich ma Lp: m17-02/0563, czyli faktury importowane będą miały Lp począwszy od m17-02/0564.


obraz

Następnie uruchamiamy operację "Inne/Import danych". Pojawi się okienko, w którym można wybrać typ przesyłki (1):

Następnie należy wskazać plik zawierający przesłane dane (2). W okienku (3) program pokaże faktur zapisane we wskazanym pliku.


obraz

Przesyłka często zawiera faktury sprzedaży i zakupu. W zależności od typu rejestru (sprzedaż/zakup) na jakim jesteśmy aktualnie ustawieni, wybiera się typ faktur, które mają być zaimportowane (4):

  • sprzedaż (SP) - importowane są tylko faktury sprzedaży.
  • zakupy (ZK,ZW) - importowane są tylko faktury zakupu wraz z fakturami wewnątrzwspólnotowymi.
  • wszystko - importowane są wszystkie faktury. Tej opcji używa się tylko w szczególnych przypadkach.

Na koniec klikamy "wykonaj".


Plik z "danymi o fakturach", wygenerowany w programie REJESTR VAT (fk2000rv), zawiera pełną informację o fakturach. Na fakturach zaimportowanych z tego pliku można wykonywać wszystkie operacje programu REJESTR VAT.

Jeżeli jednostka podległa używa programu innego niż REJESTR VAT (fk2000rv), może przesłać dane tylko w postaci pliku JPK_VAT.

Niestety plik JPK_VAT nie zawiera wszystkich informacji o fakturach. Na zaimportowanych fakturach można wygenerować zbiorczą deklarację VAT-7 i zbiorczy plik JPK_VAT, natomiast pozostałe operacje programu REJESTR VAT mogą nie dać oczekiwanego efektu.