Składki ZUS

Podstawa ZUS

Składki ZUS wyliczane są z podstawy składek ZUS, nazywanej w skrócie podstawą ZUS.


obraz

Podstawa ZUS to suma wybranych składników listy płac. Można to zobaczyć i ustawić w tabeli składników.

Składniki wchodzące do podstawy ZUS (1), są oznaczone krzyżykami w kolumnie (2).

Parametry

obraz

W "Ustawienia/Parametry", w zakładce "ZUS" (3), wskazuje się, które elementy tabeli składników zawierają:

  • podstawę ZUS (4),
  • podstawy ZUS z poprzednich miesięcy, zsumowane od początku roku (5),
  • podstawy ZUS z poprzednich wypłat, zsumowane od początku miesiąca (6).

obraz

W zakładce "Składki ZUS" (7) ustawia się procentowe stawki poszczególnych składek (8) oraz wskazuje elementy tabeli składników zawierający te składki (9).

W polach (17) podaje się stawki dla składki zdrowotnej.

Nie nalicza się składek emerytalnych i rentowych, gdy podstawa ZUS przekroczeniu próg określony w tabeli (16).

Wyliczanie składki chorobowej opisano dokładnie w rozdziale "Stawka chorobowego".

Ustawia się wskaźnik (12), aby nie było różnicy między składką wyliczoną ze wszystkich wypłat pracownika w danym miesiącu a sumą składek naliczonych na poszczególnych wypłatach tego miesiąca. Wtedy program wylicza składkę uwzględniając wszystkie wypłaty w danym miesiącu, następnie zmniejsza ją o składki z poprzednich wypłat tego miesiąca.

Składka wypadkowa

obraz

Procent składki wypadkowej można ustawić w polu (8), ale jeżeli program obsługuje kilku płatników, którzy stosują różne procenty składki, musisz ustawić wskaźnik (10) i wpisać procenty składki wypadkowej każdemu płatnikowi w "Ustawienia/Płatnicy", pole (11).

Składka na FP (Fundusz Pracy)

obraz

Program nie nalicza składki na FP, jeśli na koniec miesiąca poprzedzającego datę wypłaty, pracownik przekroczył wiek podany w polach (13)(14).

W "Danych kadrowych", w zakładce "Chorobowe" (14) jest panel (15), w którym możesz zablokować danemu pracownikowi naliczanie składki na FP w zadanym okresie, np. w związku z urlopami: macierzyńskim, wychowawczym.

Składka na FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Program nie nalicza składki na FGŚP, jeśli na koniec miesiąca poprzedzającego datę wypłaty, pracownik przekroczył wiek podany w polach (13)(14).

Składka zdrowotna

W Polskim Ładzie, składkę zdrowotną wylicza się tylko stawką 9% (17), z sumy podstaw zdrowotnego w danym miesiącu. Na koniec odejmuje się zdrowotne z list płac poprzednich w danym miesiącu.

Pracownikom, u których suma podstaw podatku w danym miesiącu nie jest większa od 1372,70 zł., zdrowotne obniża się do poziomu podatku liczonego tak, jak w roku 2021.