Przeglądanie list płac

Listy płac

obraz

Wszystkie listy płac możesz zobaczyć wywołując operację "Lista płac/wszystkie" lub po prostu klikając w głównym okienku w pasek (1).

obraz

Podwójne kliknięcie w listę płac w tabeli (12) wywołuje okienko edycyjne, w którym możesz zmienić dane dotyczące danej listy płac. Opisaliśmy to w osobnym podrozdziale.

W kolumnie (2) literka "z" oznacza listę płac zatwierdzoną. Program nie pozwoli dokonywać żadnych zmian na takiej liście. (Patrz dalej - przycisk (16).)

W kolumnie (3) literka "W" oznacza listę wybraną. Wybieranie list płac opisaliśmy w osobnym podrozdziale.

W następnych kolumnach mamy pozostałe informacje dotyczące list płac: data, symbol, numer, nazwa ... itd.

Pod tabelą znajdują się pola wyszukujące i porządkujące:

  • Przełącznik "wybrane" (4) - pokazuje tylko te listy, które oznaczone są literką "W" w kolumnie (3).
  • Przełącznik "wg daty / wg numeru" (5) - odpowiednio układa listy płac w tabeli (12).
  • Przełącznik "płatnik" (6) - pokazuje tylko te listy, które powiązane są z aktualnie wybranym płatnikiem.
  • Pole "od daty" (7) - pokazuje list płac tylko od zadanej daty.

Przycisk "Wybieranie grupowe" (8) pozwala ustawiać literkę "W" (3) dla wielu list płac spełniających zadane warunki. Szczegółowy opis znajdziesz w osobnym podrozdziale.

Przycisk "Wybierz" (14) powoduje otwarcie wskazanej listy płac, czyli powrót do okienka głównego i pokazanie wskazanej listy.

Przycisk "Kopiuj" (20) tworzy nową listę płac przez skopiowanie wskazanej listy płac, podobnie jak operacja "Listy płac/Nowa lista płac" robi to na liście wybranej w okienku głównym.

Przycisk "Usuń" (21) usuwa wskazaną listę płac.

Przycisk "Ustaw płatnika" (13) pozwala podłączyć wskazaną listę płac do innego płatnika.


Wybieranie list płac

obraz

W kolumnie (3) (patrz poprzedni podrozdział) literka "W" oznacza listę wybraną.

Drukując listę wypłat przeważnie wybieramy jedną listę płac, ale mogą być sytuacje, w których chcemy na liście wypłat zebrać dane z kilku list płac, wtedy zaznaczamy klika list płac. Mechanizm ten stosuje się także w wielu innych operacjach.

Podwójne kliknięcie w kolumnę (3) obok listy płac, na przemian ustawia lub wymazuje literkę "W" przy tej liście.

Przycisk "wybieranie grupowe" (8) otwiera okienko jak na obrazku obok i możesz ustawiać literkę "W" (3) dla wielu list płac spełniających zadane warunki.

Jeżeli przełącznik (9) ustawisz na "zaznacz jako W-wybrane", kliknięcie "wykonaj" zaznaczy wszystkie listy płac spełniające zadane warunki.

Jeżeli przełącznik (9) ustawisz na "kasuj znacznik jako W-wybrane", kliknięcie "wykonaj" wymaże literkę "W" ze wszystkich list płac spełniających zadane warunki.

Przyciski "wymaż wszystkie" (10) wymaże literkę "W" ze wszystkich list płac związanych z aktualnie wybranym płatnikiem.

Przyciski "wymaż wszystkie u innych płatników" (11) wymaże literkę "W" ze wszystkich listy płac związanych z płatnikami innymi niż aktualnie wybrany.


Okienko edycyjne

obraz

Podwójne kliknięcie w listę płac w tabeli (12) wywołuje okienko edycyjne (jak na obrazku obok), w którym możesz zmienić większość danych dotyczących tej listy płac.

Etykieta (15) pokazuje płatnika związanego z tą listą płac. Można go zmienić przyciskiem (13) (patrz poprzedni podrozdział).

Kliknięcie w etykietę (16) powoduje ustawienie statusu "zatwierdzona" (literka "z" w kolumnie (2)). Na zatwierdzonej liście płac program nie pozwoli dokonywać żadnych zmian. Z kolei tylko z zatwierdzonych list płac można przesłać informacje na zewnątrz, czyli do banku (przelewy), do programu "Płatnik" (RCA,RZA itd.), do instytucji finansowych (PPK).

W pole "Lp" (17) program sam wpisuje "1" lub kolejne liczby, jeśli jest więcej wypłat z taką samą datą wypłaty. Przy wyliczaniu danej wypłaty, program analizowuje poprzednie. Gdyby nie było "Lp" (17), każda lista płac musiaby mieć inną datę wypłaty.

Zwracamy uwagę na symbol (18). Jeżeli zastosujemy różne symbole do różnego rodzaju list płac, znacznie ułatwi nam to późniejsze wyszukiwania.

Rozróżnienie między listą zwykłą a dodatkową (19) ma zastosowanie przy wyliczaniu niektórych składników (np. składek chorobowych) (patrz "Tabela składników - funkcje" - funkcja "RODZAJ").

Kod listy płac (20) musi zawierać

  • n - dla wynagrodzeń zasadniczych,
  • z - dla umów zleceń.
Jest to bardzo ważne oznaczenie, wpływające na sposób liczenia płac. Jest potrzebne także w PIT-ach, RCA, RSA itp., gdzie dane wybiera się z list płac z kodem "n" lub "z" (patrz "Edycja "PlaceTransPlatnik").

Z powyższego wynika, że umowy zlecenia muszą być na osobnej liści płac.