Wykazy uniwersalne 2

Wstęp

obraz

Operacja "Wykazy uniwersalne 2" służy do sporządzania wykazów kont spełniających zadane warunki.

Np. dla ustawień jak na rysunku obok, program sporządzi wykaz podatników, którzy płacą podatek rolny ale nie są rolnikami, ponieważ powierzchnia gruntów zapisanych w bazie danych nie przekracza 1ha. Niekoniecznie jest to błąd, ponieważ rolnik może mieć grunty w różnych gminach.

Można badać pięć różnych wielkości (1). Wielkości wybiera się z listy rozwijanej (2) (szczegółowy opis - patrz następny rozdział). Dla każdej wielkości ograniczyć wartość minimalną i/lub maksymalną (3). Program pokaże tylko te konta, które spełniają w/w ograniczenia. Jeżeli nie podamy ograniczeń, program pokaże tylko wartość.

Badane wielkości

 • ogółem - ha fizyczne gruntów ogółem.
 • przeliczeniowe - ha przeliczeniowe (wszystkie, także klasa V i VI).
 • użytki rolne przel. - ha przeliczeniowe użytków rolnych.
 • użytki rolne - ha fizyczne użytków rolnych.
 • orne - ha fizyczne gruntów ornych (R,S-R,B-R,Wsr-R,W-R,Lz-R).
 • do paliwa - ha fizyczne użytków rolnych opodatkowanych podatkiem rolnym.
 • zabudowane - ha fizyczne gruntów zabudowanych (B-R,B-Ps,B-Ł,B,Ba,Bi,Bp,Bz).
 • lasy - ha fizyczne lasów.
 • dzierżawy - ha fizyczne gruntów dzierżawionych (rodzaj własności: dz,nl).
 • nieużytki - ha fizyczne nieużytków.
 • rolnik - 1-rolnik (pow przeliczeniowa lub fizyczna >1ha) 0-nierolnik.
 • podatek razem - kwota podatku ogółem.
 • podatek rolny rolnika - kwota podatku rolnego rolnika.
 • podatek rolny nierolnika - kwota podatku rolnego nierolnika.
 • podatek od nieruchomości - kwota podatku od nieruchomości.
 • podatek leśny - kwota podatku leśnego.
 • ulga zakupowa - kwota ulgi zakupowej.
 • ulga górska - kwota ulgi górskiej.
 • ulga górska 60% - kwota ulgi górskiej 60%.
 • ulga górska 30% - kwota ulgi górskiej 30%.