Korekta skutków obniżenia stawek

Wstęp

obraz

Zmiany w danych naliczeniowych czasami dotyczą także lat ubiegłych. Tymczasem za ubiegłe lata sporządzono już sprawozdania "Skutki obniżenia stawek". Teraz należało by je skorygować i właśnie tym zajmuje się operacja "Korekta skutków obniżenia stawek" opisana w niniejszym rozdziale.

Znajdziesz ją standardowo w głównym menu,...

obraz

ale także w okienku "wymiar" (1) i tylko tą drogą możesz dopisać dane o korekcie.

Sposób działania

obraz

Korektę robi się kwartalnie, na podstawie danych o korekcie gromadzonych w tabelce (3) w trakcie całego kwartału.

Wynika z tego, że na początku kwartału (po sporządzeniu korekty za poprzedni kwartał), należy użyć przycisku "usuń wszystko" (4), który opróżni tabelkę (3).

W trakcie kwartału, nanosząc zmianę, która dotyczy lat ubiegłych, użyj przycisku "dopisz" (5). W następnym rozdziale opiszemy szczegółowo tę czynność.

Tabelka (3) pokazuje:

  • przedmiot korekty (9),
  • powierzchnię przed zmianą (10),
  • powierzchnie po zmianie (11),
  • okres, jaki trzeba przeliczyć (12).

Przycisków "popraw" (6) i "usuń" (7) użyjesz, gdy trzeba poprawić coś w tabelce (3). Działają one na ogólnie przyjętych zasadach.

Po zakończeniu kwartału użyj przycisku "licz korektę" (8), który sporządzi wykaz korekt z podsumowaniem.

Na wykazie znajdą się pozycje zaznaczone w kolumnie (28). Zaznaczanie i odznaczanie możesz robić podwójnym kliknięciem w kolumnę (28) lub przy pomocy przycisków (29). Obok masz kolumnę (30) z numerem kartoteki, z której pochodzi dana pozycja.

Dopisywanie danych o korekcie

obraz

Dane o korekcie możesz dopisać tylko w okienku "wymiar", wybierając korygowane dane w tabelce (2) i klikając przycisk "korekta" (1).

Pojawi się okienko opisane w poprzednim rozdziale, w którym klikasz "dopisz" (5).

Pojawi się kolejne okienko jak na obrazku obok. Wpisujesz powierzchnię przed (13) i po (14) zmianie oraz okres (15)(16), w którym trzeba policzyć skutki obniżenia stawek dla obydwu w/w powierzchni. Różnica między nimi da nam pożądaną korektę.

Zauważ, że do tabelki (3) możesz dopisać dwa razy te same dane. Program tego nie sprawdza i wyliczy korektę dwa razy z tych samych danych. Tylko w twojej gestii pozostaje dopilnowanie poprawności danych w tabelce (3).

Program przelicza tylko lata ubiegłe. Przeliczany okres nie powinien sięgać w przeszłość dalej niż 5 lat.

Podawanie dat (15)(16) sprawia pewne kłopoty, dlatego poniżej pokażemy kilka przykładów.

obraz

Na obrazku obok masz pokazano zwiększenie powierzchni ze 120 na 150 w dniu 2017-11-22. Datę "od" podajemy taką jak data zmiany, natomiast data "do" może być dowolną datą z przyszłości lub ostatniego dnia poprzedzającego rok bieżący.

Identycznie ustawiamy daty w przypadku zmniejszenia powierzchni.

obraz

Podobnie będzie przy pierwszym nabyciu powierzchni 170 w dniu 2017-11-22.

obraz

Jeżeli w dniu 2017-11-22 nastąpiło całkowite zbycie powierzchni 130, w roku bieżącym (np.2019) może być niewidoczna w okienku (2). Włącz opcję "wszystkie" (17) lub przełącz się na rok 2017.

Wyliczenie korekty

obraz

Po zakończeniu kwartału, ustaw się na bieżącym roku i kliknij "Licz korektę" (8). Program sporządzi wykaz jak na powyższym obrazku.

W wyżej pokazanym przykładzie mamy dwie korekty. Pierwsza dotyczy zwiększenia powierzchni gruntów rolnych, druga - zbycia całkowitego budynku mieszkalnego.

W pierwszym przypadku zwiększenie powierzchni nastąpiło 2014-11-22 (18), dlatego program przelicza lata od 2014 do 2018 (19). Nie ma przeliczeń w latach 2015-2017, ponieważ stawka za grunty rolne nie była wtedy obniżana, więc nie było skutków obniżenia stawki.

Program wylicza skutki obniżenia stawek przed zmianą (20) i po zmianie powierzchni (21). Różnica (22), po zsumowaniu z wszystkimi pozycjami, daje nam pożądaną korektę (23).

Skutki onbniżenia stawki w roku 2014 (20)(21) są wyraźnie niższe od tych z roku 2018, ponieważ zmiana nastąpiła 2014-11-22 (18), czyli dotyczyła tylko jednego miesiąca roku 2014, natomiast rok 2018 był przeliczony w całości.

Drugi przypadek pokazuje zbycie całkowite, dlatego po zmianie nie ma już powierzchni, podatku ani skutków obniżenia stawek (24) i dlatego korekta (25) jest ujemna.

W przeliczanym okresie podano datę 2099-12-31 (26), program mimo to zakończył przeliczanie na roku 2018, Wyliczanie korekty odbywało się w roku 2019 (27), a program przelicza tylko lata ubiegłe.

Przypadki szczególne

W poprzednich rozdziałach opisaliśmy wyliczanie korekty w przypadku zbycia, nabycia, gdzie operuje się powierzchnią oraz przeliczanym okresem. Są to zdecydowanie najczęstsze przypadki zmian, ale zdarzają się też inne, nietypowych sytuacje, jak np. zmiana klasy gruntu. Opiszemy je w poniższym rozdziale.

Wskazując dane do korekty w tabelce (2), najczęściej robisz to na roku bieżącym, ale nie zawsze. Jeżeli np. w latach ubiegłych nastąpiła zmiana klasy gruntu, to korektę musisz policzyć osobno: dla działki przed i po zmianie klasy. Wtedy, wskazując działkę przed zmianą klasy, musisz to zrobić na latach ubiegłych, ponieważ w roku bieżącym nie ma działki z taką klasą.

Gdyby okazało się, że w poprzednim okresie sprawozdawczym, na skutek mylnie przekazanych lub zinterpretowanych danych, źle policzono korektę, trzeba policzyć ją jeszcze raz, ale w sprawozdaniu pokazać różnicę między dobrym i złym wynikiem.