Przekształcenia - wstęp

Podstawy prawne

Wieczyste użytkowanie działek zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, w roku 2019 przekształcone zostało w prawo własności. Działki takie będziemy nazywali "działkami przekształconymi".

Jeżeli w tej samej księdze wieczystej są działki pod budynkami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych (garaże, komórki, budynki gospodarcze), one także stają się działkami przekształconymi.

Za działkę przekształconą, zamiast tak zwanego "wieczystego", płaci się przez dwadzieścia lat (2019-2038) roczną opłatę przekształceniową, zwaną w skrócie "opłatą".

Opłatę należy uiszczać, jak za wieczyste, do końca marca każdego roku. Wyjątkiem była opłata za rok 2019, którą należało wnieść do 29 lutego 2020 r.

W każdej chwili można uiścić opłatę jednorazową, za wszystkie pozostałe lata. W takim przypadku przysługuje bonifikata. W powiatach (Skarb Państwa) w 2019 r. bonifikata była 60% i zmniejsza się co rok o 10%. W gminach/miastach bonifikata zależy od uchwały Rady Gminy lub Rady Miejskiej.

Wieczyste najczęściej ma symbol należności "wu". Opłata musi mieć inny symbol należności, ponieważ ma inną klasyfikację budżetową - proponujemy "wx".

Podsumowując, opłata różni się od wieczystego:

  • Ma inną nazwę, czyli w przyszłości może zupełnie inaczej ewoluować.
  • Musi mieć inny symbol należności, ponieważ ma inną klasyfikację budżetową.
  • Obowiązuje tylko przez 20 lat.
  • Można ją zapłacić jednorazowo z bonifikatą.
  • Związana jest z zaświadczeniem, które powoduje odpowiedni zapis w księgach wieczystych.Organizacja kont

W kartotece "Opłat" obowiązuje zasada
jedno konto -> jedna opłata
Ponieważ opłata związana jest z jedną KW (księgą wieczystą), można powiedzieć, że
jedno konto -> jedna KW
Czyli konto będzie dotyczyć przeważnie jednej działki, ale może też dotyczyć kilku działek, jeśli KW także dotyczy kilku działek.

Natomiast, nie oznacza to, że
jedna KW -> jedno konto
W KW może być wymienionych wiele osób, z określonymi udziałami, wtedy każda osoba będzie miała odrębne konto.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeżeli dana KW dotyczy kilku osób oraz kilku działek, to określone tam udziały osób dotyczą wszystkich działek. Nie określa się udziałów poszczególnych osób do poszczególnych działek.

Zwróć też uwagę, że jeśli osoba ma kilka opłat, do każdej będzie miała osobne konto. Łączenie tych kont nie przyniesie wielu korzyści, natomiast skomplikuje, a nawet uniemożliwi, zastosowanie kont masowych, seryjnego drukowania zawiadomień itp. Zawsze można posłużyć się mechanizmem "Zespołu kont".