Przekształcenia - wstęp

Podstawy prawne

Wieczyste użytkowanie działek zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. grunty zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi (w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne), w roku 2019 przekształca się w prawo własności. Działki takie będziemy w skrócie nazywali "działkami przekształconymi".

Jeżeli w tej samej księdze wieczystej są działki pod budynkami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z budynków mieszkalnych (garaże, komórki, budynki gospodarcze), one także stają się działkami przekształconymi.

Za działkę przekształconą, zamiast tak zwanego "wieczystego", płaci się przez dwadzieścia lat roczną opłatę przekształceniową, zwaną dalej "opłatą".

Opłatę należy uiszczać, jak wieczyste, do końca marca każdego roku. Wyjątkiem jest opłata za rok 2019, którą należy wnieść do 29 lutego 2020 r.

W każdej chwili można uiścić jednorazowo opłatę za wszystkie pozostałe lata. W takim przypadku przysługuje bonifikata. W powiatach (Skarb Państwa) w 2019 r. bonifikata jest 60% i zmniejsza się co rok o 10%. W gminach/miastach bonifikata zależy od uchwały Rady Gminy/Miejskiej.

Wieczyste najczęściej ma symbol należności "wu". Opłata musi mieć inny symbol należności, ponieważ ma inną klasyfikację budżetową - proponujemy "wx".

Podsumowując, opłata różni się od wieczystego:

  • Ma inną nazwę, czyli w przyszłości może zupełnie inaczej ewoluować.
  • Musi mieć inny symbol należności, ponieważ ma inną klasyfikację budżetową.
  • Ma inny termin płatności w przypadku opłaty za rok 2019.
  • Obowiązuje tylko przez 20 lat.
  • Można ją zapłacić jednorazowo ewentualnie z bonifikatą.
  • Związana jest z zaświadczeniem, które powoduje odpowiedni zapis w księgach wieczystych.
  • Jeżeli kwota opłaty za wieczyste użytkowanie była w trakcie aktualizacji, to opłatę przekształceniową ustala się w kwocie takiej, jaka byłaby na koniec aktualizacji.

Długoletnia praktyka pokazała nam, że łączenie dwóch różnych należności w tej samej kartotece bardzo utrudnia a nawet uniemożliwia niektóre działania, dlatego działki przekształcone przenosimy do osobnej kartoteki, którą dalej będziemy nazywali "kartoteką opłat" (typ programu wymiarowego - 13).

Do w/w przenoszenia kont i działek stworzyliśmy specjalną operację, która maksymalnie upraszcza tę czynność.

Wyróżnienie faz

Było by najlepiej, gdyby w/w fazy następowały kolejno, niestety, w praktyce, jest to niemożliwe. Fazy 1 i 2 są czasochłonne, natomiast fazy 3 i 4 mają wymagalne terminy realizacji.

W niniejszej instrukcji często mówi się, że w fazie 2 robi się przekształcenie. Jest to niezbyt dokładne uproszczenie. Przekształcenie nastąpiło automatycznie z mocy prawa w dniu 2019-01-01. Faza 2 jest tylko wydrukowaniem dokumentów potwierdzających ten fakt.

Organizacja kont

W kartotece "Opłat" obowiązuje zasada
jedno konto -> jedna opłata
Ponieważ opłata związana jest z jedną KW (księgą wieczystą), można powiedzieć
jedno konto -> jedna KW
Wynika stąd, że na koncie będzie przeważnie jedna działka, a jeśli kilka, to wszystkie z tej samej KW.

Nie znaczy to, że jedna KW -> jedno konto. W KW może być wymienionych wiele osób z określonymi udziałami - każda będzie miała swoje konto.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeżeli dana KW dotyczy kilku osób oraz kilku działek, to określone tam udziały osób dotyczą wszystkich działek. Nie określa się udziałów poszczególnych osób do poszczególnych działek.

Ta sama osoba będzie miała tyle kont, ile opłat. Łączenie tych kont nie przyniesie wielu korzyści, natomiast skomplikuje, a nawet uniemożliwi, zastosowanie kont masowych, seryjnego drukowania zawiadomień itp. Zawsze można posłużyć się mechanizmem "Zespół kont".

W "wieczystym" na koncie mogło być wiele działek, z różnymi KW. W "opłatach" musi to być odpowiednio rozbite na kilka kont. Można to zrobić w trakcie przenoszenia kont, podając nr działki.