Informacje dodatkowe (uwagi)

Pole "Uwagi"

obraz

W zbiorze kont masz pola: grupa, nazwa1, nazwa2 itd. (1) Każde z nich przeznaczone jest do przechowywania odpowiedniej informacji, z wyjątkiem pola "Uwagi" (2), w którym możesz wpisać dowolny tekst.

Klucze

obraz

Pisanie dodatkowych informacji dowolnym tekstem daje pełną swobodę. Człowiek, dzięki swej inteligencji, potrafi z takiego tekstu coś zrozumieć, ale komputery nie są jeszcze tak inteligentne.

Jeśli program ma przetwarzać informacje dodatkowe, trzeba wskazać fragmenty tekstu, w których znajdują się określone informacje. Służą temu tak zwane klucze (3)(4).

Klucz składa się ze znaku "#" lub "$" oraz nazwy klucza, która mówi, jaka to jest informacja. Przy czym np. "#nr_zasw" nie znaczy to samo co "$nr_zasw".

Klucz wstawia się na początku informacji (3).

Koniec informacji można zaznaczyć tak zwanymi kluczami zamykającymi, odpowiednio "##" lub "$$" (4), w przeciwnym wypadku końcem będzie następny klucz lub koniec uwag.

Z powyższego wynika, że informacja może być wielowierszowa.

Częstym błędem jest brak odstępu lub przejścia do nowej linii między kluczem a informacją. Dotyczy to także kluczy zamykających. Odstęp lub przejście do nowej linii musi być przed i po kluczu, w przeciwnym wypadku komputer potraktuje klucz jako informację lub informację jako nazwę klucza.

Operacja "Informacje dodatkowe" (Ctrl+S)

obraz

W polu "Uwagi" z czasem gromadzi się wiele zapisów. Dla ułatwienia dostępu stworzyliśmy operację "Informacje dodatkowe" (dawniej zwaną "Korespondencja seryjna").

Możesz ją wywołać skrótem klawiszowym Ctrl+S. Komputer pokaże w przejrzysty sposób informacje dodatkowe wybranego konta.

Kliknij dwa razy w wybraną informację. Pojawi się okienko, w którym możesz ją dopisać lub zmienić (może to być informacja wielowierszowa).

Jeśli nie wybrano szablonu (5), program wyciągnie z "uwag" wszystkie informacje oznakowane kluczami.

Kliknij "Ustaw szablon" (6).

obraz

Jeżeli masz już zdefiniowane szablony (7), wystarczy wybrać podwójnym kliknięciem lub przyciskiem "Wybierz" (8). Nazwa szablonu pojawi się w polu (5). Od tej chwili program będzie pokazywał tylko te informacje, które określono w szablonie.

Przycisk "Wyłącz" (9) wymazuje pole (5). Od tej chwili program będzie pokazywał wszystkie informacje.

Przyciski (10) pozwalają tworzyć, modyfikować i usuwać szablony.

Kliknij np. przycisk "Nowy".

obraz

Pojawi się okienko edycyjne, w którym wpisujesz nazwę szablonu (11).

Bezpośrednio do tabelki (12) wpisujesz klucze, które mają być pokazywane.

Przyciskami (13) możesz ustawić kolejność.

Na koniec klikasz "Zapisz" (14).

Zastosowanie

Przy pomocy uwag oznaczonych kluczami, użytkownik może dowolnie rozszerzyć strukturę informacji opisującej konto.

Operacja "Informacje dodatkowe" (Ctrl+S) pozwala wygodne przeglądać i edytować w/w struktury.

Przez rozbudowę oprogramowania, informacje dodatkowe pokazać na wykazach i pismach

Operacja "Pisma dowolne (2)" pozwala użytkownikowi samodzielnie stworzyć formę pisma z zastosowaniem zdefiniowanych przez siebie kluczy.