Operacja "Raport kasowy"

Wstęp

obraz

Operacja "Raport kasowy", mimo swej nazwy, nie służy tylko do drukowania raportów kasowych, ale do kompleksowej obsługi kasy.

W kartotece "Kasa" (1) wybierz konto raportu kasowego, nad którym chcesz popracować, i wywołaj operację "Kasa/Raport kasowy".


obraz

Zobaczysz zawartość raportu kasowego z zadanego dnia lub okresu (2), jak na obrazku obok. Dla łatwiejszego zrozu-mienia, opis zaczniemy od gotowego raportu. W następnym podrozdziale opiszemy jak powstaje nowy raport.

W pierwszym wierszu tabeli (3) widać stan "Stan poprzedni", czyli stan końcowy z poprzedniego raportu; w ostatnim wierszu - "Stan obecny", czyli stan końcowy danego raportu.

Jeśli odprowadzenia do banku robi się na koniec dnia, stany te są zerowe. Nie dotyczy to raportu wydatków, gdzie w kasie zawsze musi być jakieś "pogotowie kasowe".

Tabela (3) obrazuje sytuację, gdy odpro-wadzenia nie były robione na koniec dnia.

  • Z poprzedniego dnia zostało w kasie 51 zł (Lp 000).
  • Były dwie wpłaty - 309 i 2 zł (kp 002, 004).
  • Odprowadzono gotówkę do banku (bdw 001, 003, 005).
  • Po odprowadzeniu była wpłata 105 zł (kp 006).
  • Na koniec w kasie zostało 105 zł (Lp 999).

Tworzenie nowego raportu kasowego

Jeśli w zadanym dniu (2) nie był jeszcze robiony raport, w tabelce (3) zobaczysz tylko stan początkowy i końcowy (Lp 000 i 999).

Dodawanie zapisów do tabeli (3) jest niczym innym jak księgowaniem na koncie wybranym w kartotece "Kasa" (1), dlatego używamy do tego standardowej operacji "Inne księgowania" podłączonej do przycisku "Księguj" (4). "Numer dokumentu 2" pełni rolę porządkującego "Lp" (13).

Aby w raporcie kasowym dochodów ująć wpłaty dokonane w kasie na kontach podatków, czynszów, opłat itp., użyj przycisku "Księguj wk" (5).

Przycisk (6) generuje odprowadzenie dla wpłat zaznaczonych w kolumnie (7). Kliknij dwukrotnie w kolumnę (7) wybranej kwoty, aby ustawić lub skasować znacznik.

Przyciskiem (8) lub podwójnym kliknięciem możesz poprawić, w szczególności usunąć, wybrany zapis. "Numer dokumentu 2" pełni rolę porządkującego "Lp" (13).

Przycisk (9) nadaje numer wybranemu zapisowi, korzystając z mechanizmu "Numeracje" (10).

Przycisk (11) kopiuje datę, numer i treść z wybranego zapisu do zapisów oznaczonych w kolumnie (7).

Przyciskami (12) możesz wydrukować: KP, KW, BDW, dla wybranego zapisu. Program łączy zapisy z tym samym symbolem i numerem.

Przyciskiem (14) możesz wydrukować raport kasowy. Możesz mu nadać numer (15) lub skorzystać z mechanizmu "Numeracje" (16) zadając symbol (17).

Wydruki KP,KW

obraz

Tutaj pokażemy, skąd biorą się dane na wydrukach KP, KW (12).

Dane nagłówkowe (18) znaj-dziesz w zakładce "Ustawienia" (22).

Dane (19)(20)(21) brane są z treści dokumentu (23). Aby uzyskać efekt, jak na obrazku obok, w treści dokumentu należało wpisać:

Kowalski Jan | 57-200 Ząbkowice Śl. ul.Polna 3/2 | Remont mieszkania

Zwróć uwagę na znak "|", oddzielający poszczególne informacje.

Pozostałe dane nie wymagają tłumaczenia.