KRD - Krajowy Rejestr Długów

Wstęp

Nasz program prowadzi notatnik zgłoszeń do KRD, w skrócie nazywany tutaj notatnikiem lub notatnikiem zgłoszeń. Nie należy mylić go z, dostępnym przez internet, Krajowym Rejestrem Długów, nazywanym tutaj w skrócie KRD.

Analizując wykaz zaległości możesz dopisać do notatnika należność, którą zamierzasz zgłosić do KRD.

Z kolei, księgując wpłatę zaległości zgłoszonej do KRD, należy zmodyfikować odpowiedni zapis w notatniku zgłoszeń.

Okresowo logujesz się w internecie do KRD i, zgodnie z zapisami w notatniku, wpisujesz lub modyfikujesz zgłoszenia w KRD.

Okresowo możesz sprawdzić z notatnikiem, czy zgłoszone zaległości zgadzają się z saldami na kontach.

Dodanie nowych zapisów do notatnika zgłoszeń

obraz

Tę czynność wykonuje się okresowo, np. raz w miesiącu.

Uruchom "Zaległości/upomnienia"; wpisz "Przekraczające kwotę" (1); zaznacz "podsumowane" (2) i kliknij "Wykaz" (3). Otrzymasz wykaz zaległości.

Symbol "KRD" w ostatniej kolumnie w/w wykazu oznacza, że dana zaległość jest już zgłoszona do KRD.


obraz

Z w/w wykazu wybierz zaległość, która nie jest jeszcze zgłoszona do KRD; W drugiej kolumnie masz "nrk" konta. Wystarczy wpisać "nrk" w pole (19) i kliknąć "Szukaj" (20).

Następnie kliknij "Księguj" (21).


obraz

Z tabeli (4) wybierz odpowiednią zaległość i kliknij "KRD" (5).


obraz

Zobaczysz okienko, jak na obrazku obok. Kliknij "Dopisz" (6).


obraz

Program podkłada dane z zaległości wybranej w tabeli (4).

W polach (8)(9) podaje się termin płatności i symbol należności.

W polu (10) jest kwota zaległości, jaka powinna być zgłoszona do KRD.

W polu (11) jest kwota, jaka już została zgłoszona do KRD. Przy nowym zapisie pozostaw to pole puste.

W polu (12) możesz opisać daną należność.

Nr referencyjny (13) wpisuje się przy zgłaszaniu do KRD.

Na koniec kliknij "Zapisz" (14). Zaległość zostanie zapisana w notatniku, ale nie jest jeszcze zgłoszona do KRD.

Księgowania wpłat z użyciem notatnika zgłoszeń

Jeśli klikniesz "Księguj" (21), na koncie, które ma zapis w notatniku zgłoszeń, zobaczysz przycisk "KRD" (5) w kolorze czerwonym. Podobnie jest przy księgowaniu przesyłki z banku.

Kliknij przycisk "KRD" (5), a zobaczysz okienko z zapisami w notatniku zgłoszeń dla danego konta.

Jeśli księgowana wpłata dotyczy zaległości zapisanej w w/w notatniku, kliknij dwa razy w dany zapis lub przycisk "Popraw" (7).

Kwotę w polu (10) zmniejsz o kwotę wpłaty i kliknij "Zapisz" (14).

Zgłaszanie zaległości do KRD

Zaloguj się w internecie do KRD - Krajowego Rejestru Długów.


obraz

Uruchom "Zaległości/Notatnik zgłoszeń do KRD".

Przełącznikiem (22) możesz wybrać zapisy z aktualnie wybranej kartoteki lub ze wszystkich kartotek.

Przełącznikiem (23) wybierz opcję "Do zgłoszenia".

W tabeli zobaczysz tylko te zapisy, w których kwoty (10) i (11) różnią się od siebie, co oznacza, że należy zapisać lub zmienić zgłoszenia w KRD.

Wybierz zapis, który chcesz zgłosić do KRD i kliknij "Zgłoś do KRD" (15) lub po prostu kliknij w niego dwa razy.


obraz

Jeśli kwota (11) jest zerowa, zaległość w ogóle nie była jeszcze zgłaszana do KRD. Wpisując nowe zgłoszenie do KRD, skorzystaj z kopiowania zawartości pól.

Jeśli kwota (10) jest zerowa, zaległość została już uregulowana, należy usunąć ją z KRD. Z notatnika zostanie usunięta automatycznie przy zamykaniu operacji.

Jeśli kwoty (10) i (11) są większe od zera, ale różnią się od siebie, zaległość została wcześniej zgłaszana do KRD, ale dokonano częściowej zapłaty lub zmieniła się kwota zaległości. Należy wprowadzić odpowiednie zmiany w zgłoszeniu do KRD.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w internetowym KRD, kliknij "Zgłoszone" (18). Program przepisze kwotę (10) do pola (11), a jeśli kwota (10) jest zerowa, usunie zapis z notatnika.

Przeglądanie notatnika zgłoszeń i porównanie z faktycznymi zaległościami


obraz

Wykonuje się okresowo, np. raz w miesiącu.

Uruchom "Zaległości/Notatnik zgłoszeń do KRD".

Przełącznikiem (22) możesz wybrać zapisy z aktualnie wybranej kartoteki lub ze wszystkich kartotek.

Przełącznikiem (23) możesz wybrać:

  • "Do zgłoszenia"
  • - używana przy zgłaszaniu zaległości do KRD.
  • "Wszystkie" - pokazuje wszystkie zapisy z danej kartoteki lub wszystkich kartotek, zależnie od przełącznika (22).
  • "Do sprawdzenia" - pokazuje zapisy, w których kwota (11) różni się od faktycznej zaległość na koncie. Takie sytuacje mogą się zdarzyć, gdy zaksięgujesz wpłatę zaległości zgłoszonej do KRD, ale zapomnisz zrobić odpowiedniej zmiany w notatniku zgłoszeń..

Przyciskiem "Wydruk" (24) możesz sporządzić wykaz wybranych zapisów.