Świadectwo pracy

obraz

W menu głównym, w bloku "Wydruki", masz operację sporządzającą "Świadectwo pracy" zgodne z obowiązującymi przepisami.

W kilku zakładkach (1) rozlokowane są kolejne punkty świadectwa. Dane na świadectwie można podzielić na 3 rodzaje pod względem sposobu podkładania:

  • przy uruchamianiu operacji,
  • przyciskiem "Podłóż dane" (2),
  • z poprzedniego ustawienia.

Przy uruchamianiu opracji, podkładane są imię, nazwisko i data urodzenia.

Po kliknięciu "Podłóż dane" (2), program analizuje dane kadrowe i podkłada odpowiednie informacje do niżej wymienionych punktów świadectwa:

  • pkt 1 - okresy z zakładki "Staż", zestawione wg wymiaru czasu pracy,
  • pkt 3 - okresy z zakładki "Staż", zestawione wg stanowiska,
  • pkt 6/1 - godziny urlopu wykorzystanego w danym roku z zakładki "Urlop",
  • pkt 6/2 - urlopy bezpłatne z zakładki "Staż",
  • pkt 6/7 - z zakładki "Chorobowe" dni z rodzajem "op188",
  • pkt 6/8 - z zakładki "Chorobowe" dni z kodami ZUS: 313, 314, 321, 322,, 323, 324, 331, 332.
  • pkt 6/13 - wszystkie okresy z zakładki "Chorobowe".

W punktach: 1, 3, 6/2, 6/13, nie uwzględnia się okresów wcześniejszych od daty zatrudnienia (np. u pracowników okresowych). W punktach: 6/1, 6/7, 6/8, bierze się pod uwagę tylko zapisy z roku, w którym było zwolnienie, chyba że data zatrudnienia też jest z tego roku, wtedy ma zastosowanie zasada opisana w pierwszym zdaniu tego akapitu.

W razie potrzeby podłożone dane możesz skorygować, także te umieszczone w tabelkach.

Pozostałe dane będą ustawione tak, jak przy ostatnio sporządzanym świadectwie.

Po odpowiednim wypełnieniu wszystkich punktów świadectwa, kliknij "Wydruk" (3).

Użuj panelu (4), jeśli świadectwo chcesz zapisać w archiwum wydruków.